Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Parama modernioms miškų ūkio technologijoms įsigyti

2023-09-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

NMA informuoja, kad nuo rugsėjo 18 d. iki lapkričio 16 d. priimamos paraiškos gauti paramą pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ (Priemonė). Šiam kvietimui skirta 1 418 657 mln. Eur paramos lėšų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, kaip apibrėžta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir kartu su paramos paraiška pateikti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo ar artimiausio rajono LŽŪKT ekonomikos konsultantus, kurie supažindins su taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins paraiškos atitiktį projekto atrankos kriterijams ir parengs projektą bei padės jį sėkmingai įgyvendinti. Esant poreikiui, miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos projektą. Juk kiekviena detalė svarbi.

Remiama veikla

Paramos lėšomis finansuojamas:

 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (projektų rengimo ar tikslinimo paslaugos finansuojamos tik tuo atveju, jei jos nesusijusios su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas).

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 100 tūkst. Eur. Bendra pagalbos suma, suteikiama tai pačiai įmonei, negali viršyti 200 000 Eur sumos per trejų fiskalinių metų laikotarpį.

Vykdant miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų sektoriuje tiekimo veiklą, gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. Minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo ar tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Pareiškėjas, paramos gavėjas, vykdantis miškų ūkio modernizavimo, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimo arba paslaugų miškų sektoriuje teikimo veiklą, tuo pačiu metu negali būti kitos investicinės KPP priemonės ir (arba) veiklos srities įgyvendinimo dalyvis.

Projektų atrankos kriterijai

Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu, paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paramos paraiškų vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Pažymėtina, kad, įregistravus paramos paraišką, pirmiausia Administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas atrankos vertinimas (anksčiau, įregistravus paramos paraišką, pirmiausia buvo atliekamas administracinės atitikties tikrinimas, o tik po to atrankos vertinimas).

Paraiškoms, pateiktoms pagal Priemonę, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirtas privalomas mažiausias 30 balų skaičius, paramos paraiška atmetama.

Atrankos kriterijai ir suteikiami balai:

 • Pareiškėjas yra: privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško, – suteikiama 10 balų; privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
 • Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas prognozuojamas didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 • Įgyvendinus projektą bus sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius: iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų; daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
 • Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

  LŽŪKT, NMA informacija