Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Aktualijos paramos siekiantiems smulkiesiems ūkiams (atnaujinta balandžio 19 d.)

2024-04-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. šalies smulkieji ūkio subjektai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta beveik 4,3 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Be to, siekiant smulkiesiems ūkiams sudaryti kuo palankesnes sąlygas gauti Europos Sąjungos paramą, Žemės ūkio ministerija padidino jiems skirtas lėšas ir pratęsė paraiškų rinkimo laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Remiama bendradarbiavimo veikla

Pagal KPP priemonę remiamas smulkiųjų ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimas, kai ūkiai užsiima ta pačia ekonomine veikla, pavyzdžiui, žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai paraišką gali teikti su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai – su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais, alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai – su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais. Dalyviai įgyvendindami projektą turi vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, organizuoti bendrus darbo procesus, dalintis įrenginiais ir ištekliais.

Pareiškėjai ir jų partneriai

Paraiškas dėl tarpusavio bendradarbiavimo kviečiami teikti: fiziniai asmenys, smulkiųjų ūkių savininkai,smulkieji miško valdytojai ir labai mažos įmonės – jų paraiškos priimamos tik kartu su partneriais, su kuriais bus vykdoma bendra veikla. Pareiškėjo ir partnerių bendradarbiavimas įtvirtinamas jungtine veiklos sutartimi.

Esminiai reikalavimai pareiškėjams ir partneriams

Pareiškėjai bei projekto partneriai turi veikti kaimo vietovėje.

Fiziniai asmenys nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka turi vykdyti individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus ir iš veiklos gauti pajamų, kurios ataskaitiniais metais (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos pajamas) turi sudaryti ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Smulkiųjų ūkių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur.

Smulkiųjų miško valdytojų miško valda turi būti ne didesnė kaip 20 ha.

Labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžių.

Tinkamos finansuoti investicijos

Parama skiriama įsigijus:

 • einamąsias bendradarbiavimo išlaidas: susitikimų organizavimo, kanceliarinių prekių, maitinimo ir pan. – jos gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas;
 • naują žemės ūkio techniką ir naują žemės ūkio įrangą (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose);
 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemones, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtas projekto reikmėms;
 • naują kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms;
 • naujus technologinius įrengimus, naują techniką ir įrangą, skirtą projekto reikmėms (išskyrus lengvuosius automobilius);
 • kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas; šių pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos;
 • infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidas;
 • naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką ir įrangą, išskyrus medienos vežimo keliais techniką;
 • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmus;
 • bendrąsias išlaidas – finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir sudaryti ne daugiau kaip 1 800 Eur (jei projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali sudaryti ne daugiau kaip 3 000 Eur).

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam bendradarbiavimo projektui įgyvendinti – 90 tūkst. Eur be PVM.

Skiriamos paramos intensyvumas yra:

 • 100 proc. – kai įsigyjamos projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos;
 • 60 proc. – kai įsigyjamos verslo plano įgyvendinimo išlaidos, arba iki 70 proc. – kai verslo planas įgyvendinamas bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose. Ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.

Paraiškų atrankos kriterijai

Projektai bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, kuriuos atitikus bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius.

1. Projekto dalyvių skaičius:

 • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

2. Projekte dalyvaujančių:

 • smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte (VED), vidurkis:
 1. VED nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
 2. VED nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų.
 • smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
 1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų.
 • labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
 1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
 2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

3. Bent vieno iš sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo) pajamos – kai įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiami 25 balai.

4. Projektas susietas su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla – suteikiama 10 balų.

5. Numatomo įgyvendinti projekto apimtis:

 • kiekvieno smulkiojo ūkio VED padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas nesurinks privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema adresu www.zumis.lt, pasirenkant meniu punktą „Pranešimai“.

SVARBU: padidintos lėšos ir pratęstas paraiškų rinkimo laikotarpis pagal kitą veiklos sritį

Paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ vyksta jau nuo kovo 1 d. ir turėjo tęstis iki balandžio 30 d. Šiam kvietimui skirta 20 mln. Eur: 5 mln. Eur – pieninei galvijininkystei ir 15 mln. Eur – kitiems sektoriams.

Įvertinęs, kad žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidės vėliau (t. y. nuo gegužės 2 d.), KPP ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komitetas nusprendė pratęsti veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ paraiškų priėmimą iki š. m. gegužės 15 d.

Komitetas taip pat nusprendė padidinti 5 mln. Eur ir kvietimui skirtas lėšas – nuo 20 mln. Eur iki 25 mln. Eur. Iš šių papildomų lėšų pieninei galvijininkystei skirta 1 mln. Eur, o kitiems sektoriams – 4 mln. Eur. Šios lėšos bus perskirstytos iš kitų KPP priemonių lėšų likučių.

Turite daugiau klausimų nei atsakymų? Atsakysime ir padėsime

Tai tik keletas reikalavimų ir sąlygų gauti paramą.Jei dvejojate ar norite įvertinti ūkio galimybes, kviečiame užsukti į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis ir reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

NMA, LŽŪKT informacija

Agroakademija.lt rekomenduoja

Kad ES parama ūkiui netaptų ilgamete našta: ekonomikos konsultantės įžvalgos (tinklalaidė)

LŽŪKT Žinių klubas. #4. Ar smulkus ūkis gali užaugti? (tinklalaidė)

Jaunoji ūkininkė tęsia tėvų veiklą – puoselėja braškių ūkį (video iš ūkio)

Braškes auginantis smulkusis ūkininkas Manfredas džiaugiasi atradęs savo kelią(video iš ūkio)

Mažeikių šeimos sodas: išskirtinis dėmesys kokybei ir pirkėjui (video iš ūkio)

Šeimos ūkio sėkmė – drąsa eksperimentuoti ir vartotojų pasitikėjimas (video iš ūkio)

Smulkaus ūkio istorija: baikeriui ūkininkavimas tampa dar viena uždegančia veikla (video iš ūkio)