Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Pertvarkant žinių perdavimo ir inovacijų sistemą: kryptis – visi žemės ūkio verslo dalyviai

ES bendrojoje žemės ūkio politikoje siekiama kurti stipresnę Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemą (ŽŪŽIS) kiekvienoje valstybėje. Europos Komisijos rekomendacijose Lietuvai dėl BŽŪP Strateginių planų rengimo, pateiktos pastabos ir siūlymai susiję su papildomomis intervencinėmis priemonėmis žemės ūkio žinioms ir inovacijoms paremti. Lietuvos ŽŪŽIS lyginant su kitomis ES šalimis yra laikoma pakankamai efektyvi, tačiau labai susiskaldžiusi, o jos veikimas fragmentuotas.

Tad ją kurti, tobulinti ir įgyvendinti Lietuvoje į klasterį susibūrė žemės ūkio sektoriui atstovaujančios 8 žemdirbių asociacijos, mokslo, mokymo bei konsultavimo institucijos. Modelio praktinis taikymas tiesiogiai palies visus ŽŪŽIS sistemos dalyvius: švietimo ir mokslo institucijas, konsultacines paslaugas teikiančius viešuosius ir privačius subjektus, eksperimentinės plėtros centrus, ūkininkus, miškininkus, kitas su žemės ūkio veiklomis susijusias asocijuotas organizacijas, Europos inovacijų partnerystės veiklos grupes ir kitas mokslininkų, konsultantų, ūkininkų partneryste grįstas ir formalizuotas veiklas.

Padiskutuoti dėl naujų, partneryste grįstų iniciatyvų klasterio nariai rinkosi į INNO panoramoje vykusią Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių kontaktų ir patirčių mugę. Klasterio narių klausėme, kokios kryptys ir prioritetai?

Vyr. red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt; www.agroakademija.lt, 2022 m. rugsėjis