Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Parama ūkiams modernizuoti – proga bandyti trečią kartą!

2023-08-24

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Kasmet žemdirbiai stengiasi atsinaujinti žemės ūkio valdas, investuoja į ūkių plėtrą, tad natūralu, kad ES priemonės, susijusios su investicijomis, sulaukia didelio susidomėjimo. Netrukus, nuo rugsėjo 4 d. iki lapkričio 3 d., trečią kartą šiais metais startuos parama ūkiams modernizuoti. Žemės ūkio produktų gamintojai ir perdirbėjai ir vėl galės gauti ne tik investicinę ES paramą, bet dar ir lengvatinę paskolą. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta daugiau kaip 79,5 mln. eurų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Vadovaujantis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis (Taisyklės), paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

 • pieninei galvijininkystei skirta 20,6 mln. Eur;
 • mėsinei galvijininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams skirta 18 mln. Eur;
 • sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei skirta 13,8 mln. Eur;
 • kitiems augalininkystės sektoriams skirta 19 mln. Eur;
 • lengvatinėms paskoloms skirta daugiau kaip 8,1mln. Eur paramos lėšų.

Pažymėtina, kad bus sudaromos atskiros kiekvieno remiamo specializuoto sektoriaus paraiškų pirmumo eilės.

Remiama veikla

Pagal Priemonę remiama viena iš veiklų:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Paraiška gali būti pateikta tik pagal vieną remiamą veiklą ir tik pagal vieną iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos ir lengvatinės paskolos gali kreiptis:

 • ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

Paramos formos

Pareiškėjas gali kreiptis dėl:

 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; tuo atveju, kai pareiškėjui jau yra skirta investicinė parama, pareiškėjas gali kreiptis lengvatinės paskolos tik apyvartiniam kapitalui (šiuo atveju pareiškėjo tinkamumo vertinimas pagal Taisyklių 20 punkte nurodytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus neatliekamas).

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje, realiai suplanuotos, pagrįstos, kurios atitinka pareiškėjo viso ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.) ir neviršija vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai) kainų (investicijų atitiktį ūkio gamybiniam potencialui pareiškėjas turi pagrįsti Taisyklių 1 priedo VI skyriuje „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ ir kartu su paraiška teikiamais dokumentais, kai įsigyjama žemės ūkio technika, pridėti skaičiavimus, pagrindžiančius įsigyjamos žemės ūkio technikos pajėgumo atitiktį ūkio gamybiniam potencialui).

Atkreiptinas dėmesys, kad T3 kategorijos traktoriai gali būti finansuojami paramos gavėjams, vykdantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklas (anksčiau T3 kategorijos traktoriai pagal visus žemės ūkio sektorius buvo netinkamos finansuoti investicijos).

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui

Parama teikiama, jei:

 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo ne trumpiau kaip 12 mėnesių nepertraukiamai vykdo žemės ūkio veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamų;
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
 • finansavimo prašoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai bei valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti;
 • investicijos, kurioms prašoma paramos, numatytos tik į tą specializuotą žemės ūkio sektorių, kuriam prašoma paramos; projekto investicijos, kurios yra susijusios ne tik su konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, paramos lėšomis nefinansuojamos.

Pažymėtina, kad pareiškėjas turi atitikti visus Taisyklių VI skyriuje nurodytus reikalavimus. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Paramos dydis ir intensyvumas

Parama vienam projektui negali viršyti:

 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;

 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola, iš kurių:

- didžiausia leistina investicinės paramos suma negali viršyti 300 000,00 Eur;

- didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;

 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):

- pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas;

- pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur;

 • susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų KPP laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 1 300 000 Eur.

Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo. Metinė palūkanų norma yra nustatoma nacionalinės plėtros įstaigos ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo.

Atkreiptinas dėmesys. Kai tam pačiam projektui įgyvendinti kreipiamasi ir investicinės paramos, ir lengvatinės paskolos, bendras paramos dydis (sumine ir procentine išraiška) negali viršyti didžiausio leistino paramos intensyvumo ir didžiausios leistinos paramos sumos, nustatytos įgyvendinimo taisyklėse.

Paramos intensyvumas

Kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas;
 • pareiškėjui, ūkininkaujančiam vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai), pateikusiam paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos; jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė;
 • pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:

 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Projektų atrankos kriterijai

Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.

Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kitų gyvulininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.

Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės ir kitų augalininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo kvietimu pateiktoms paraiškoms nebebus suteikiami atrankos balai už pareiškėjo įsipareigojimą dalyvauti ne vėliau kaip per 1 metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo įgyvendinant (bent vieną) KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama. Paramos paraiškos vertinamos 2 mėnesius nuo paramos paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos.

Paraiškų teikimo tvarka

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl skirtingos paramos rūšies pildomos skirtingos paraiškų formos:

 • kai prašoma tik investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) , paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai teikiami užpildant Žemė ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) adresu https://zumis.lt esančią elektroninę dokumento formą;
 • kai prašoma investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir (arba) lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui, pildomas 1 priedas;
 • kai prašoma tik lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui, pildomas paraiškos 2 priedas.

Paraiškos 1 priedas arba 2 priedas turi būti teikiamas elektronine forma vienu iš šių būdų:

 • pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu [email protected];
 • naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Kai paramos paraišką teikia įgaliotas asmuo,pareiškėjo suteiktas įgaliojimas per ŽŪMIS portalą arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu (įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu) el. paštu [email protected] turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos. Paramos paraiška gali būti teikiama gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė.

Turite daugiau klausimų nei atsakymų? Atsakysime ir padėsime

Susipažinote su taisyklėmis, bet turite daugiau klausimų nei atsakymų? Kol dar paraiškos nerenkamos, vertėtų apsvarstyti ūkio galimybes, o jei reikia, kviečiame pasikonsultuoti su Jums artimiausio rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuro konsultantais – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Pagal NMA, LŽŪKT informaciją