Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Priimamos paraiškos kompensacijai gauti už draudimo įmokas

2023-09-07

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. priimamos paraiškos kompensacijai už augalų ir pasėlių draudimą nuo gaivalinėms nelaimėms prilyginamų pavojingų meteorologinių reiškinių ir (arba) kitų pavojingų meteorologinių reiškinių sukeltų padarinių (finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Remiama veikla

Remiama žemės ūkio subjekto veikla bet kurioje pasirinktoje draudimo rizikų apdraudus remiamus Lietuvos Respublikos teritorijoje auginamus pasėlius ir (arba) augalus, už kurių auginimą Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatyta tvarka mokamos tiesioginės išmokos. Kompensuojama dalis ūkininko sumokėtos draudimo įmokos sumos.

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis fizinis ar juridinis asmuo, kuris:

 • yra savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą;
 • užsiima pirmine žemės ūkio gamyba;
 • priskiriamas prie labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2022/2472 I priede;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė; nuostata netaikoma, kai prašoma nereikšmingos (de minimis) pagalbos.

Pagalbos formos

Paraiškoje nurodoma viena iš pagalbos formų:

 • valstybės pagalba (vertinamas įmonės susietumas ir sunkumų patyrimas);
 • nereikšminga (de minimis) pagalba (vertinamas įmonės susietumas, sunkumų patyrimas nevertinamas).

Pagalbos dydis ir intensyvumas

Nepriklausomai nuo draudžiamojo įvykio bei žalos patyrimo fakto pagalba pagalbos gavėjui teikiama už draudimo sutarties įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausančius augalus, apdraustus pagal įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) V skyriuje nustatytus reikalavimus.

Pagalbos suma apskaičiuojama pagal didžiausius galimus draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis ir draudžiamas rizikas. Apskaičiuota pagalbos suma pagal augalo rūšį suapvalinama euro cento tikslumu iki mažesnio skaičiaus. Didžiausių galimų draudimo įmokų įkainių nustatymo metodika ir jais kompensuojamų augalų sąrašas yra patvirtintas žemės ūkio ministro įsakymu.

Pagalbos intensyvumas sudaro iki 50 proc. draudimo įmokų sumos, neviršijant didžiausių galimų draudimo įmokų įkainių.

Jei apskaičiuotas bendras lėšų poreikis viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas ir papildomos lėšos ar jų dalis nėra skiriama, visiems pagalbos gavėjams išmokama pagalbos suma sumažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Bet kuriuo atveju pagalbos gavėjams tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimo intensyvumas negali būti mažesnis nei 40 proc.

Nereikšminga (de minimis) pagalba teikiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis. Svarbu žinoti, kad bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienai įmonei per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 eurų sumos;

Jei pareiškėjui suteikus pagalbą būtų viršytos leidžiamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 (taikoma, jei pareiškėjas paraiškoje pasirenka nereikšmingos (de minimis) pagalbos formą).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • faktiškai patirtos ir pagrįstos mokėjimą įrodančiais dokumentais;
 • patirtos, atsiskaitant su draudimo įmonėmis per finansų įstaigas;
 • patirtos, draudimo paslaugą įsigijus iš pripažintų tinkamų teikti augalų draudimo paslaugas draudimo įmonių ar kitų ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonių filialų, turinčių teisę vykdyti turto draudimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą;
 • patirtos ne anksčiau, kaip kitą dieną nuo paraiškos pateikimo savivaldybei dienos; netaikoma, jei paraiškoje pasirenkama nereikšminga (de minimis) pagalba;
 • apskaičiuotos pagal didžiausius galimus draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis.

Atkreiptinas dėmesys, kad:

 • Draudimo sutartyje nurodytas augalų plotas pagal augalų rūšis negali būti didesnis už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose nurodytą plotą.
 • Apdraudus didesnį pagal augalų rūšis plotą negu deklaruotas plotas, pagalbos suma skaičiuojama atsižvelgiant į deklaruotą plotą ir sumažintą draudimo įmoką už šią augalų rūšį, išskyrus tuos atvejus, kai, įvykus draudžiamajam įvykiui, už juos yra sumokėtos draudimo išmokos bei pateikti paaiškinimai dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo.
 • Tais atvejais, kai toje pačioje vietoje per augalų vegetaciją sodinami ar sėjami augalai ne vieną kartą ir apie tai yra nurodyta draudimo dokumentuose, vienu metu augančių augalų plotas negali būti didesnis už deklaruotą bendrą šių augalų plotą.

Paraiškos teikimo tvarka

Atkreiptinas dėmesys, kad:

 • kai pasirenkama valstybės pagalbos forma, draudimo paslaugų išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip kitą dieną nuo paraiškos pateikimo savivaldybei dienos;
 • kai pasirenkama nereikšmingos (de minimis) pagalbos forma, draudimo paslaugų išlaidos gali būti patirtos iki paraiškos pateikimo.

Paraiška ir susiję dokumentai teikiami savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, Žemės ūkio skyriui ne vėliau kaip iki nustatytų terminų paskutinės dienos 24 valandos šiais būdais (kitais būdais pateikti dokumentai nevertinami):

 • Siunčiant el. paštu, patvirtintus pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai teikiami šiais formatais: PDF, ADOC, SHAPE, JPG, JPEG, PNG, BMP, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Didesnės nei 25 MB apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir siunčiami ne vienu metu, tačiau tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose. Dokumentus teikiant per įgaliotą asmenį, kartu pateikiamas notaro ar įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintas arba VĮ Registrų centro registre užregistruotas įgaliojimas, kurio kodas turi būti nurodytas paraiškoje. Draudimo sutartį bei jos priedus patikslinantys, papildantys ir (arba) keičiantys dokumentai, kiti draudimo įmonės dokumentai bei įmokų sumokėjimą įrodantys dokumentai savivaldybei gali būti pateikti ir draudimo įmonės.
 • Asmeniškai, per kurjerį ar registruota pašto siunta, kiekvieną paraiškos lapą patvirtinant pareiškėjo parašu. Dokumentus teikiant per įgaliotą asmenį, kartu pateikiamas notaro ar įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintas įgaliojimas arba paraiškoje nurodant VĮ Registrų centro registre užregistruoto įgaliojimo kodą.

Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu, siunčiant elektroniniu paštu – pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Kartu su paraiška turi būti teikiami šie dokumentai:

 • draudimo sutartis arba draudimo paraiška, arba kitas dokumentas, atitinkantis draudimo įmonės pasiūlymą, su visais pakeitimais;
 • balanso ir pelno (nuostolio) ataskaita, kai:
  • pasirinkta pagalbos forma – valstybės pagalba ir pareiškėjas yra fizinis asmuo, kuris priskiriamas 3 metus ir ilgiau veikiančiai labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kategorijai priklausančiai įmonei, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2022/2472 I priede;
  • pareiškėjas yra įmonė partnerė arba susijusi įmonė, turinti susietų fizinių asmenų;
 • notaro, įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintas įgaliojimas arba VĮ Registrų centro registruoto įgaliojimo kodas, kai paraiška teikiama per įgaliotą asmenį;
 • kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs vertinant paraišką (jei tokie yra).

Draudimo sutartis laikoma tinkama gauti pagalbą, jeigu:

 • pagal ją apdrausti nuosavybės teise įmonei priklausantys ir Lietuvos Respublikos teritorijoje auginami augalai;
 • draudimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip vienas augalų vegetacijos laikotarpis;
 • kompensuojamos meteorologinių reiškinių rizikos – kruša, audra, liūtis, snygis, šalna, ilgalaikis lietus, ilgas lietingas laikotarpis, sausringas laikotarpis, iššalimas ir kt.;
 • numatytas ne didesnių kaip 20 proc. vidutinės produkcijos nuostolių padengimas apdraudus augalus nuo iššalimo sukeliamų nuostolių (vidutinė produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje yra registruota pareiškėjo ar pagalbos gavėjo žemės ūkio valda, Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamą produkcijos rūšies derlingumą (t/ha) paskutinių trejų metų laikotarpiu arba paskutinių penkerių metų laikotarpiu, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės);
 • nurodyti duomenys pagal apdraustų augalų rūšis: augalo rūšis, apdraustas plotas (ha), draudimo suma (Eur), draudžiamos rizikos, vidutinės produkcijos nuostolių padengimo dydis – ne didesnis kaip 20 proc. (nurodoma draudžiant nuo iššalimo), 20 proc. vidutinės metinės produkcijos (t/ha);
 • nereikalaujama tam tikro tipo būsimos žemės ūkio produkcijos ar kiekio ir tipas ar kiekis neturi būti nurodomi.

Nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pagalbos gavėjas, pagal pateiktą paraišką apdraudęs augalus bei draudimo įmonei sumokėjęs visą draudimo sutartyje nurodytą draudimo įmokų sumą, gali kreiptis dėl 60 proc. apskaičiuotos pagalbos sumos avanso (toliau – avansas). Avanso suma apskaičiuojama pagal augalų rūšis, už kurias sumokėtos visos draudimo įmokos. Pagalbos sumos apskaičiavimo tvarka nurodyta Taisyklių X skyriuje.

NMA informacija