Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Šienavimo darbų kalendorius dalyvaujant skirtingose priemonėse

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2020-06-02
© LŽŪKT nuotr.
Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programas, turi laikytis skirtingų įsipareigojimų. Vienas svarbus reikalavimas yra susijęs su šienavimo terminais, kurių datos skiriasi priklausomai nuo pagal priemonę vykdomos veiklos. Primename šienavimo darbų kalendorių.
Šienavimo datos aktualios ūkininkams, siekiantiems tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“.
Tiesioginės išmokos, KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“
Deklaruojantys pievas (kodai: GPŽ, GPA, DGP) ūkininkai jas turi nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. Nupjauta pievų žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, arba žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista). Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bičių šeimos užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi rugsėjo 1 d. Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT).
KPP priemonė „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“
Deklaruoti plotus pagal priemonę „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ galima pagal dvi veiklos sritis – parama „NATURA 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje ir parama „NATURA 2000“ miškuose.
Deklaruojantiems plotus pagal pirmąją veiklos sritį (žemės ūkio paskirties žemėje) nustatyti papildomi reikalavimai, ribojantys ūkinę veiklą tokiuose plotuose. Ganyklas ir pievas čia draudžiama ne tik suarti ar persėti kultūrinėmis žolėmis, bet ir jas lėkščiuoti. Jeigu laukas, kuriam taikomas minėtas apribojimas, bus deklaruotas kaip ariamoji žemė arba pažymėtas tiesioginių išmokų klasifikatoriaus kodais GPŽ, GPA, parama nebus teikiama.
Jeigu konkrečioje teritorijoje nėra nustatytų šienavimo ar ganymo terminų, šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip birželio 15 d. ir užbaigiamas iki spalio 30 d. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d.
Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytuose EB svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių (specifinių pievų) plotuose šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip liepos 15 d. Nustatytuose šlapynių plotuose šienavimas pradedamas taip pat ne anksčiau kaip liepos 15 d., nušienauta žolė bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučiai turi būti pašalinti iki kitų metų kovo 1 d. Šių terminų privalo laikytis pareiškėjai, prašantys paramos pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Specifinių pievų tvarkymas“ bei „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.
KPP priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
 • Veikla „Dirvožemio apsauga“
Deklaruojantys pievas turi jas nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre įregistravusiems bičių šeimas, pievas privalu nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. įskaitytinai. Šis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijus taikomas įgyvendinant veiklą (išskyrus tuos atvejus, kai apsėjama ankštinėmis kultūromis).
 • Veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“
Sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) būtina periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva, reikia nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.
 • Veikla „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“
Nenuganytos žolės likučius reikia nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.
 • Veikla „Specifinių pievų tvarkymas“
Jei pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai ganomi gyvuliai, privaloma nenuganytos žolės likučius nušienauti iki spalio 15 d.
Jei pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai šienaujama žolė, šienavimą pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o nušienautos žolės nesmulkinti ir nepaskleisti. Žolė iš lauko turi būti išvežta, nušienauta iki spalio 15 d.
 • Veikla „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“
Kasmet šienauti arba ganyti šlapynėse gyvulius (pareiškėjas gali laisvai nuspręsti, ar ganyti, ar šienauti). Jei pasirenkamas šienavimas, šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d. Jei pasirenkamas ganymas, nenuganytos žolės likučius reikia nušienauti. Pašalinti nušienautą žolę bei nenuganytos arba nušienautos žolės likučius iki kitų metų kovo 1 d.
 • Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių, pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30 d.
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių, pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.
Nuo rugpjūčio 1 d. nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotą (50 proc.) ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.).
 • Veikla „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“
Pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d., sutvarkyti nupjautą žolę (pvz., sugrėbti, surulonuoti, sudėti į krūvas ar kt. būdais) iki spalio 1 d. bei išvežti iki kitų metų kovo 1 d. Nepaskleisti nušienautos ar susmulkintos žolės.
 • Veikla „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“
Pareiškėjai gali prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“: birželio 1–30 d. nupjauti pusę ploto, rugsėjo 1–30 d. nupjauti visą likusį plotą, išvežti nupjautą žolę iki rugsėjo 30 d.
„Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“: antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., visą nupjautą žolę iš lauko išvežti iki rugsėjo 30 d.
 • Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“
Šienauti pradėti ne anksčiau kaip liepos 1 d. ir baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., nušienautą ar susmulkintą žolę pašalinti iki rugsėjo 30 d. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.
 • Veikla „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“
Galima pasirinkti melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą.
Kai nušienauta žolė yra išvežama, šienavimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d. Išvežti nušienautą žolę, iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d., išvežti nušienautą (nesusmulkintą arba susmulkintą) žolę.
Kai nušienauta žolė yra susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, melioracijos griovio šlaitą ir 1 metro pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus (pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.). Nušienautą žolę susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d., nesusmulkintą žolę išvežti.
 • Veikla „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
Antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti iki rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais nušienautą žolę išvežti. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d.
 • Veikla „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“
Neganyti gyvulių pagal veiklą deklaruotuose plotuose, neruošti pašaro, nešienauti ir nesmulkinti tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu pagal veiklą deklaruotuose plotuose, išskyrus tarpinių pasėlių augalų suvolavimą.