Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Šilalės rajono respondentinių ūkių 2010 metų duomenų analizė

Neringa Norkutė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro ekonomikos konsultantė
2011-11-13

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t. y. analizuojama ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. Duomenys į ŪADT teikiami atsižvelgiant į ūkininkavimo formą, ūkio fizinį ir ekonominį dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, palankias ir nepalankias ūkininkauti vietoves. Keičiantis žemės ūkio politikai, tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas, priimti atitinkamus sprendimus.

Šilalės rajono biuras pateikė 25 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2010 metais.

Mūsų rajono žemės yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, todėl vyrauja pienininkystės, galvijų auginimo arba mišrūs pienininkystės ir galvijų auginimo ūkiai.

Šilalės rajono ūkininkai augina kviečius, miežius, avižas, kvietrugius, grūdinius mišinius, rapsus ir bulves. Vidutinis auginamų kultūrų derlingumas 2010 m. buvo: kviečių – 2,97 t/ha; miežių – 1,99 t/ha; avižų – 1,68 t/ha; kvietrugių – 2,78 t/ha; grūdinių mišinių – 1,37 t/ha; rapsų – 2,88 t/ha; bulvių – 8,51 t/ha.

1 pav. Šilalės rajono respondentai pagal tipus 2010 metais

2 pav. Bendroji produkcija, tenkanti vienam respondentiniam ūkiui

Respondentiniuose ūkiuose laikoma vidutiniškai po 26 karves. Viename iš didžiausių ūkių laikomos 207 melžiamos karvės. Iš vienos karvės primelžta vidutiniškai 4 640 kg pieno per metus. Palyginti su 2009 m., primilžis iš vienos melžiamos karvės 2010 m. sumažėjo 614 kilogramų.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė: augalininkystės – 59 156 Lt, gyvulininkystės – 105 256 Lt. Atsiranda paslaugų pajamų – 10750 Lt, o taip pat ir pajamų iš kitos veiklos – 5 344 Lt, kurių nebuvo 2009 metais. Šie rodikliai parodo, kad Šilalės rajone dominuoja gyvulininkystės ūkiai.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas Šilalės rajono ūkiuose sudaro apie 9 964,75 Lt. Pelningai 2010 m. veikė 11 respondentinių ūkių, o likusieji 14 – nuostolingai, t. y. iš gamybinės komercinės veiklos patyrė nuostolių.

Vidutinis turto apyvartumo koeficientas respondentiniuose ūkiuose – 0,1975 Lt (2009 m. – 0,306 Lt; 2008 m. – 0,356 Lt). Turto apyvartumo koeficientas rodo, kiek turto litas sukuria pajamų. Skolos apyvartumo koeficientas – 0,4400 Lt (2009 m. – 0,374 Lt; 2008 m. – 0,210 Lt). Jis rodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Būtina pažymėti, kad žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai ir Europos Sąjungos reglamentuose akcentuojamas jų konfidencialumas.

Parengta pagal Šilalės rajono 2010 metų respondentinių ūkių analizę.