Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Smulkūs pieno gamintojai galės gauti išmoką verslo planui įgyvendinti

LŽŪKT informacija
2020-08-03

© LŽŪKT nuotr.

Smulkūs pieno gamintojai galės gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką savo verslo planui įgyvendinti. Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ (pieninės galvijininkystės sektoriui) bus galima teikti net du mėnesius – nuo š. m. rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Dvejojate ar sunku apsispręsti?

Kviečiame kreiptis į Konsultavimo tarnybos rajonų biuruose dirbančius ekonomikos konsultantus. Jie supažindins su paramos priemonės taisyklių reikalavimais ir įsipareigojimais, įvertins jūsų galimybes gauti paramą, parengs paraišką ir verslo planą bei padės tvarkyti administracinę naštą projekto kontrolės laikotarpiu. Juk kiekviena detalė svarbi.

Kurie smulkių pieno ūkių savininkai gali kreiptis?

Norinčio gauti paramą pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 9. Daugiau kaip 50 proc. bendro produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio turi sudaryti tik pagal pieninių veislių melžiamas karves apskaičiuotas valdos ekonominis dydis.

Parama skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį. Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurie bent 2019 m. deklaravo pasėlius ir (arba) registravo ūkinius gyvūnus.

Įsipareigojimai

Kreipiantis paramos pieninei galvijininkystei, galima gauti iki 15 tūkst. Eur išmoką verslo planui įgyvendinti. Pareiškėjas turi įsipareigoti tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikti visas jame numatytas investicijas, produkcijos standartine verte išreikštą valdos ekonominį dydį padidinti ne mažiau kaip 20 proc., vykdyti pelningą veiklą.

Išmokos mokėjimas

Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.

Prioritetiniai balai

Atrenkant paraiškas, 20 prioritetinių balų bus suteikiama prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros verslo prisidėsiančiam verslo planui, kuriame bus numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus. Tiek pat balų gaus ir prie pieno kokybės gerinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į pieno šaldymo įrangą.

Prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo prisidėsiantis verslo planas, kuriame bus numatytos investicijos į melžimo įrangą, gaus 15 balų.

Jauniesiems ūkininkams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos bus iki 40 metų amžiaus, suteikiama 10 balų.

Pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariu daugiau negu 2 metus esantis pareiškėjas gaus 15 balų, iki 2 metų – 10 balų.

Įgyvendinantieji verslo planą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, gaus 10 balų. Tiek pat balų bus suteikiama ir niekada negavusiems paramos pagal šios priemonės veiklos sritį.

Daugiau informacijos rasite čia.

Parengta pagal ŽŪM informaciją