Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Svarbu laikytis 2 valdymo reikalavimo

2024-06-06

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Primename, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai turi laikytis žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų. Susipažinkite su 2 valdymo reikalavimu „Vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio veiklos“.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkininkai, kurie laikosi 2 valdymo reikalavimo, turi užtikrinti, kad per metus į dirvą patenkančio azoto (tręšiant mėšlu, srutomis ir ganant gyvulius) kiekis neviršytų 170 kg/ha.

Tirštasis mėšlas turi būti kaupiamas mėšlidėse, tvartuose arba tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše (Aprašas) nustatytus reikalavimus. Srutos ir skystasis mėšlas turi būti kaupiamas srutų kauptuvuose – statiniuose ar įrenginiuose, pritaikytuose srutoms ar skystajam mėšlui kaupti ir laikyti. Mėšlidžių, srutų kauptuvų ir tirštojo mėšlo rietuvių prie tvarto talpa turi būti tokia, kaip nurodyta Apraše.

Tais atvejais, kai gyvūnai laikomi tvarte, kuriame telpa Apraše nurodytas mėšlo ir srutų kiekis), arba kai laukiniai ir ūkiniai gyvūnai, kurie pagal fiziologinius poreikius yra prisitaikę gyventi lauke, laikomi lauko aptvaruose ištisus metus, mėšlidės, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto ar srutų kauptuvo nereikia įrengti.

Žemės ūkio veiklos subjektai, kurie tręšia mėšlu ar srutomis 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų per metus, privalo turėti tręšimo planą, parengtą pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Jis turi būti sudarytas kiekvienais metais prieš pradedant laukų tręšimą mėšlu ar srutomis ir pateikiamas kontroliuojančiai institucijai paprašius.

Jei turima 30 ha ar daugiau žemės ūkio naudmenų ir yra laikomi gyvūnai, kurių susidarančio mėšlo kiekio užtenka patręšti 30 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų, bet einamaisiais metais jų netręšia mėšlu ir srutomis, patikros metu privalo pateikti įrodymus, kad nebuvo tręšiama. Tinkami įrodymai:

Pareiškėjai, kurie tręšia ar skleidžia mėšlą ir srutas, turi pateikti duomenis apie jų panaudojimą žemės ūkio valdoje Apraše nustatytais terminais. Jei tręšiama 10 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus, duomenis apie panaudotą mėšlą ir srutas būtina suvesti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS). Jei tręšiama iki 10 ha, duomenis galima pateikti pasirinktinai, t. y. per PPIS arba užpildžius mėšlo ir srutų naudojimo žurnalą pagal Aprašo priede patvirtintą formą.

Pareiškėjai, kurie naudoja mineralines (neorganines) ar organines trąšas, išskyrus neorganines antrinių augalų maisto medžiagų (kalcio, magnio, natrio, sieros) bei mikroelementines trąšas, ir turi 10 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų, per metus į PPIS turi įvesti duomenisapie žemės ūkio valdoje panaudotas mineralines ir organines trąšas Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše nustatytais terminais.

Primename, kad šaltuoju metų laikotarpiu, nustatytu Apraše, yra draudžiama tręšti mėšlu ir srutomis. Draudžiamuoju laikotarpiu ariamojoje žemėje negali būti randama paskleistų ir neįterptų į dirvožemį mėšlo ir srutų. Tirštasis mėšlas draudžiamuoju laikotarpiu gali būti laikomas tik laikinose rietuvėse pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Taip pat šaltuoju metų laikotarpiu, nustatytu Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše, draudžiama tręšti dirvą tręšiamaisiais produktais. Įterpti mėšlą ar srutas bei skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės yra draudžiama. Be to, skystojo mėšlo ir srutų negalima skleisti arčiau kaip p3 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų.

NMA informacija