Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Alytaus r. respondentinių ūkių 2019 m. duomenų analizė

Ramutė Morkeliūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro ekonomikos konsultantė
2020-12-02

© LŽŪKT nuotr.

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. Alytaus r. biuro konsultantės pagal apskaitą pateikė 32 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą per 2019 metus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Respondentiniai ūkiai apima visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, duomenų surinkimą ir pateikimą Agrarinės ekonomikos institutui. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Naudojant programos „e. GEBA“ Ekonomikos modulį, sukurtą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, atliekama ūkių finansinė ir ekonominė analizė.

Alytaus r. respondentinių ūkių apžvalga

Alytaus rajone vyrauja ūkiai, vykdantys mišrią veiklą. Iš 32 respondentų specializuotą gyvulininkystės veiklą vykdo 10 ūkių, iš jų 4 pieno ūkiai ir 6 užsiima mėsinių galvijų auginimu. 13 apklausos dalyvių užsiima specializuota augalininkystės veikla. Kitų respondentų veikla mišri, vyraujant gyvulininkystei (pieno arba mėsos). Analizuojant ūkių veiklą, pasirinkti finansiniai ir ekonominiai rodikliai.

Ekonominė rodiklių analizė

Atliekant gamybinės veiklos ekonominių rodiklių analizę, analizuota augintų augalų struktūra ir derlingumas, gyvulininkystės struktūra ir jos produkcijos gamyba (melžiamų karvių skaičius ir primilžis iš karvės). Pateikti rodiklių vidutiniai dydžiai palyginti su Lietuvos respondnetų vidurkiais.

1 lentelė. Augintų pasėlių struktūra ir derlingumas 2019 m., t/ha

Web-lentele1

Alytaus rajono ūkininkai 2019 m. augino kviečius, miežius, kvietrugius, rapsus, žirnius, bulves ir pašarinius augalus galvijų pašarui. Po vieną respondentą augino daržoves, uogas ir dekoratyvinius augalus.

Web-pav11 pav. Augintų augalų derlingumo palyginimas 2019 m., t/ha

Toliau pateikiami apibendrinti pieno gamybos rodikliai (kiek tonų per metus vidutiniškai ūkis primelžė iš vieno gyvulio) lyginant su ankstesniais metais.

2 lentelė. Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės 2017–2019 m.

Web-lentele2

Analizės duomenys rodo, kad karvių skaičius kiekvienais metais mažėja. Tai galėjo lemti krintančios pieno supirkimo kainos, brangstant pieno gamybos savikainai, nebeapsimoka gaminti pieno, likviduojami smulkūs pieno ūkiai.

Web-pav22 pav. Vidutinis karvių skaičius ir primilžio palyginimas 2017–2019 m.

Finansinė rodiklių analizė

Analizei pasirinkti pelningumo (grynojo pelno bei grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis) ir mokumo rodikliai (skolos), palyginta, kaip jie kito 2017–2019 metais.

Web-pav33 pav. Pelningumo ir mokumo rodiklių palyginimas 2017–2019 m., koef.

Analizė parodė, kad ūkiams išgyventi be valstybės paramos, kuri mokama pajamoms palaikyti, būtų nebeįmanoma, nes pelningumas be dotacijų krenta į minuso zoną, o tai raiškia, kad veiklos pajamų neužtektų veiklos sąnaudoms padengti.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi