Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Alytaus rajono respondentinių ūkių 2010 m. analizė

Milda Valentienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-12-04

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat sekama situacija žemės ūkyje. Tuo tikslu, kasmet vykdoma savanoriška ūkininkų apklausa veiklos ekonominei ir finansinei būklei nustatyti. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas yra pagrindinė institucija, atsakinga už ŪADT veiklą ir ryšių palaikymą su Europos Komisija. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius ir perduoda duomenis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Alytaus rajono biuro apskaitos konsultantės į UADT tinklą pateikė 22 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą, vykdytą 2010 metais. Atlikus analizę, galima teigti, jog rajone vyrauja smulkūs bei vidutinio stambumo ūkiai: 7 augalininkystės ir 15 mišrių ūkių. Pagal ūkių ekonominį dydį (EDV), iš apklausoje dalyvavusių respondentų, 6 ūkiai yra iki 14 EDV, o likusieji – 16 yra didesni nei 14 EDV. Duomenys surinkti iš ūkininkų, buhalterinę apskaitą tvarkančių dvejybine sistema, užtikrinant šių duomenų konfidencialumą.

Žemiau pateiktoje lentelėje matome, kaip kito auginamų kultūrų derlingumas per 2007–2010 metus.

Auginamų kultūrų vidutinis derlingumas 2007-2010 metais

Išanalizavę lentelės duomenis, matome, kad beveik visų kultūrų derlingumas 2010 m. sumažėjo. Tam įtakos turėjo nepalankios metereologinės oro sąlygos.

Iš 22 respondentinių ūkių, 15 ūkininkų laiko karves, vidutinis karvių skaičius rajono ūkiuose – 41 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 4499 kg per metus. Lyginant su 2009 m. vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės padidėjo 75 kg.

Bendroji produkcija litais vienam respondentiniam ūkiui sudarė: augalininkystės – 226998 Lt, gyvulininkystės – 205570Lt. Bendras gamybinis pelnas (BGP) vidutiniškai rajone vienam respondentui teko po 96056 Lt.
Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį efektyvumo laipsnį. Turto apyvartumo rodiklis rajone vidutiniškai – 0,351. Lyginant su 2009 m. sumažėjo 0,01 proc.

Analizės metu buvo skaičiuotas skolos-nuosavybės koeficientas, kuris parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų. Alytaus rajono respondentiniuose ūkiuose 2010 metais šis koeficientas buvo neigiamas – –3,009. Taip atsitiko todėl, kad rajone vieno iš apklausoje dalyvavusių respondentų beveik visas turimas ilgalaikis turtas – įkeistas bankams.

Alytaus rajono respondentinių ūkių analizės rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, kurie pateikiami leidinyje „Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys“, kurį kasmet išleidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.