Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Biržų r. respondentinių ūkių 2022 m. duomenų apžvalga

Reda Trečiokaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-12-06

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro konsultantės 2022 m. į ŪADT pateikė 27 respondentinių ūkių anketas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų lygio ir valdymo sprendimų efektyvumo žemės ūkio sektoriuje duomenų šaltinis. Ši informacinė sistema veikia visose ES šalyse ir atspindi ūkių, gaminančių prekinę produkciją, ekonominę ir finansinę veiklą. Respondentinių ūkių yra visuose Lietuvos rajonuose. Jie atrenkami taikant statistinės atrankos metodus, vadovaujantis dviem pagrindiniais kriterijais: ūkio ekonominiu dydžiu ir tipu. Visa surinkta informacija į ŪADT teikiama laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Skelbiami tik apibendrinti duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro konsultantės 2022 m. į ŪADT pateikė 27 respondentinių ūkių anketas. Surinkta informacija apie ūkių gamybinę veiklą, pagamintą produkciją, valdomą turtą, skolas ir paskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai už 2022 metus.

1 pav. 2022 m. Biržų r. ūkių pasiskirstymas pagal dirbamos žemės plotą, ha

Biržų r. vyrauja vidutinio dydžio ūkiai, dirbantys nuo 100 iki 200 ha. 2022 m. jie sudarė 36 proc. visų rajono ūkių (1 pav.). 2020 ir 2021 m. šis procentas buvo atitinkamai mažesnis 27 ir 29 %.

Derlingumas

Žemės ūkio augalų derlingumas – tai galutinė, įvairių veiksnių įtakos išraiška. Jį lemia ne tik biologinis augalų potencialas, agronominių-inžinerinių priemonių panaudojimas, bet ir augalų augimo sąlygos: šiluma, vanduo, šviesa, dirvožemis, reljefas, maisto medžiagos ir kt.

2 pav. Biržų r. respondentinių ūkių vidutinis augalų derlingumas 2020–2022 m.

Lyginant 2020–2022 m. Biržų r. respondentinių ūkių analizės duomenis, pastaraisiais metais didžiausias vidutinis derlingumas buvo žieminių miežių – 5,49 t/ha ir žirnių – 2,65 t/ha (2 pav.). 2020 m. didžiausias vidutinis derlingumas ūkiuose žieminių kviečių – 6,43 t/ha, vasarinių kviečių – 5,23 t/ha, vasarinių miežių – 5,89 t/ha, žieminių ir vasarinių kvietrugių, atitinkamai 4,82 t/ha ir 4,63 t/ha, bei žieminių rapsų – 3,78 t/ha.

Finansiniai rodikliai

Biržų r. ūkių veiklos finansiniai rodikliai pateikiami lentelėje. Joje matome, kaip per 3 m. keitėsi vidutinis grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, ir skolos rodiklis.

Finansiniai rodikliai

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal lentelės duomenis 2022 m. grynasis pelningumas padidėjo 1,19 karto, lyginant su 2021 m.

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz. išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Paskutiniaisiais metais šis rodiklis padidėjo 1,7 karto.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Šis rodiklis 2020–2022 m. neviršijo rekomenduotinos rodiklio reikšmės, kuri yra ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto.