Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Biržų rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Jūratė Ratnikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2016-11-20

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Tai padeda daryti ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Į šį tinklą pateko 30 Biržų r. respondentinių ūkių anketų, kuriose apibendrinti 2015 m. veiklos duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT – pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą. Tinkle kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Visi duomenys pateikiami neįskaičiavus pridėtinės vertės mokesčio (PVM). ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, nagrinėdamos rinkų (mėsos, pieno, javų ir kt.), žemės ūkio ir kitas problemas.

Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai pateikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biure 2015 m. užpildyta 30 respondentinių ūkių anketų. Lygindami 4 m. teikiamų respondentinių anketų skaičių, matome, kad jis mažai keitėsi.

1 lentelė. Respondentinių ūkių anketų skaičiaus kitimas

Kai kurie ūkiai duomenis į ŪADT teikia jau daug metų. Rarp respondentinių 2015 m. buvo 16 augalininkystės ir 14 mišrių ūkių.

Augalininkystė

Ūkiuose daugiausia auginta kviečių, miežių, kvietrugių, rapsų. Ūkininkai augino ir cukrinių runkelių, mišinių, grikių. Buvo palygintas rajono respondentinių ūkių 2015 m. augintų žemės ūkio augalų derlingumas, su ankstesnių metų derlingumu.

2 lentelė. Biržų r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalų vidutinis
derlingumas 2012–2015 m., t/ha

Pagal pateiktus duomenis matome, kad visų žemės ūkio augalų derlingumas Biržų r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. didesnis nei visais praėjusiais metais. Tam įtakos turėjo palakios gamtinės sąlygos.

Gyvulininkystė

Vidutinis karvių skaičius Biržų r. respondentinuose ūkiuose – 45 vnt. Vidutinis primilžis iš karvės – 5,34 t pieno. Didžiausiame ūkyje augintos 135 melžiamos karvės, primilžis – 8978 kg pieno, o mažiausiame – 1 karvė, primilžis – 4480 kg pieno.

3 lentelė. Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės Biržų r.
didžiausiame ūkyje 2012–2015 m.

Pagal pateiktus duomenis matyti, kad didžiausiame ūkyje melžiamų karvių skaičius išliko panašus, o daugiausia pieno primelžta 2015 metais. Galima daryti prielaidą, kad primilžio didėjimui įtakos turėjo investicijos į pieno ūkį.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Apskaičiavus gamybinės komercinės veiklos pelną, paaiškėjo, kad iš 30 respondentų 6 ūkiams 2015 m. buvo nuostolingi. Vidutinis rajono ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas 2015 m. siekė 36986 Eur.

Vidutinis rajono respondentinių ūkių bendrasis įsiskolinimas buvo 0,18. Lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu, Biržų r. respondentai patyrė didesnę finansinę riziką. Vidutinis Lietuvos bendrasis įsiskolinimas – 0,14.

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rajono respondentų grynasis pelningumas buvo 0,17, o vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. jis tesiekė 0,04. Žema šio rodiklio reikšmė rodo ūkių veiklos neefektyvumą.

Turto apyvartumas rajone siekė 0,32. Tiek pardavimo pajamų teko investuoto turto eurui. Kuo didesnis rodiklis, tuo veikla efektyvesnė. Vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių turto apyvartumo rodiklis siekė 0,28.

Kiekvienais metais leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“ respondentiniai ūkiai gali palyginti savo ūkio duomenis su kitų rajonų ūkių duomenimis. Leidinys skiriamas ūkininkams, bendrovių specialistams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, mokslo ir mokymo specialistams bei visiems, besidomintiems žemės ūkio veikla.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą institutui.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi