Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Ignalinos r. respondentinių ūkių 2015 m. veiklos analizė

Nadežda Lašinskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-10-27

Europos Sąjungos (ES) ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 metų. Šiame tinkle kiekvienais metais kaupiami statistiniai duomenys, apskaičiuoti iš atrinktų respondentinių ūkių ataskaitų. Šiais metais LŽŪKT Ignalinos rajono biure užpildytos 22 respondentinių ūkių anketos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT duomenys išsamiai apibūdina įvairių ūkių grupių ekonominę padėtį ir pajamas visoje ES. Duomenys grupuojami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti ūkių plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Žemės ūkio gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas konfidencialumas. Skelbiami tik apdoroti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui, kuris teikia duomenis ES.

Apibendrinti 22 rajono ūkių anketų duomenys

Šiais metais LŽŪKT Ignalinos r. biure užpildytos 22 respondentinių ūkių anketos. Ūkiai skyrėsi veikla, dydžiu ir struktūra. Ignalinos r. žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti, todėl daugiausia buvo mišrių ūkių, kuriuose didžiąją dalį pajamų sudarė pajamos už parduotą pieną ir gyvulius. 2015 m. iš visų respondentinių ūkių 15 buvo mišrūs, 7 vertėsi augalininkyste.

Vidutinis bendras ūkių valdomos žemės plotas buvo 210,39 ha (2014 m. – 225,49 ha), didžiausias – 1225,84 ha, mažiausias – vos 1,5 hektaro. Analizuoti 12 ūkių iki 100 ha, 3 ūkių nuo 100 iki 200 ha, 3 ūkių nuo 200 iki 300 ha ir 4 ūkių nuo 300 iki 1225,84 ha duomenys.

Dauguma ūkių augino gyvulius, todėl didžiausi žemės plotai buvo skirti pievoms ir ganykloms. Iš žemės ūkio augalų dominavo tinkamiausi gyvuliams šerti: 2015 m. avižas augino 8, kviečius – 10, miežius – 6, kvietrugius – 5 ūkininkai.

1 pav. 2015 m. Augalų derlingumas vidutiniškai Ignalinos rajone, t/ha

1 lentelė. Ignalinos r. vidutinio derlingumo palyginimas su 2014 m.

2015 m. lygindami su 2014 m. matome, kad sumažėjo mišinių ir grikių derlingumas, kitų augalų – padidėjo.

2 lentelė. Ignalinos r. 2015 m. vidutinio derlingumo palyginimas su vidutiniu 2014 m. Lietuvoje

Vidutiniai rajono respondentinių ūkių derlingumo rodikliai 2015 m., lyginant su 2014 m., buvo šiek tiek didesni, išskyrus bulvių, mišinių, kviečių ir miežių.

3 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas rajone

2015 m. išanalizuoti 14 pieno krypties respondentinių ūkių duomenys. Kiekvienas iš jų laikė vidutiniškai po 36 karvių. 2015 m. lygindami su 2014 m. matome, kad vidutinis karvių skaičius padidėjo, tačiau primilžis iš vienos karvės per metus neženkliai sumažėjo. Vidutinis primilžis iš vienos karvės buvo 4,98 t, t. y. 0,4 proc. mažiau nei 2014 m. Ignalinos r. ir 4,6 proc. mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. (5,22 t/m.).

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2015 m. sudarė 149300 Eur. Iš jų augalininkystės bendroji produkcija sudarė 54 proc., o gyvulininkystės – tik 43 procentus. Likusią dalį sudarė pajamos už nuomą, paslaugų, agroturizmo, perdirbimo ir miškininkystės pajamos.

Nagrinėjamu laikotarpiu kintamos sąnaudos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 69929 Eur (Lietuvoje 2014 m. – 12765 Eur), pastovios sąnaudos – 46019 Eur (Lietuvoje 2014 m. – 8603 Eur). Matome, kad 2015 m. mažiau patirta pastovių sąnaudų, tačiau daugiau kintamų. Pažymėtina, kad Ignalinos r. vidutinės ūkių sąnaudos šiais metais didesnės, lyginant su vidutinėmis sąnaudomis Lietuvoje 2014 metais.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo 11729 Eur (rajone 2014 m. – 8270 Eur). Pažymėtina, kad jis didesnis nei 2014 m. rajone ir didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje (2014 m. buvo 1059 Eur).

2 pav. Gamybinės komercinės veiklos pelnas, Eur

4 lentelė. Respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Ignalinos r. 2014–2015 m.

Atliekant respondentinių ūkių veiklos efektyvumo analizę, paskaičiuoti pagrindiniai santykiniai rodikliai, kuriais remiantis darytinos išvados. Apskaičiuotas kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kad 69,73 proc. ūkių turto finansuota iš nuosavo kapitalo lėšų.

Bendrojo įsiskolinimo koeficientas – 0,30. 2015 m. lyginant su 2014 m., šis rodiklis neženkliai sumažėjo ir rodo, kad formuojant ūkių turtą naudota nemažai skolintų lėšų.

Grynasis pelningumas piniginė išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Matome, kad 2015 m. šis rodiklis Ignalinos r. yra nepatenkinamas, didžiosios dalies ūkių veikla 2015 m. buvo nuostolinga.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek kiekvienam turto eurui tenka parduotos produkcijos eurų. 2015 m. šio rodiklio reikšmė – 0,19. Matome, kad rodiklis, palyginus su 2014 m., padidėjo, ir rodo, kad uždirbant pajamas turtas naudojamas nepakankamai efektyviai.

Subsidijų dalies pajamose rodiklis rodo, kad Ignalinos r. respondentiniuose ūkiuose vidutiniškai 43,16 proc. visų pajamų sudarė gautos tiesioginės išmokos, vidutiniškai Lietuvoje – 23,93 procento. Matome, kad Ignalinos r. didžiausią įtaką ūkininkų ūkių pajamų dydžiui turi ES teikiama finansinė parama.

Naudinga vaizdo informacija
ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi