Vasario 27 d., antradienis | 24

Ignalinos r. ūkininkų ūkių veiklos pasiekimai 2019 m.

Gabija Rokė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2020-12-20

© LŽŪKT nuotr.

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Šiam tikslui pasiekti sukurta informacinė sistema – ŪADT (Ūkių apskaitos duomenų tinklas), atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema veikia jau nuo 1965 metų. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Lietuvoje už šį darbą atsakingi Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ignalinos r. konsultavimo biuras 2019 m. į ŪADT tinklą pateikė 24 respondentinių ūkių anketas. Tarp rajono respondentinių ūkių 4 augalininkystės (16,67 proc.), 6 mišrūs (25 proc.) ir 14 gyvulininkystės (58,33 proc.)

Visuose augalininkystės ūkiuose auginti javai, rapsai, ankštiniai augalai. Iš 6 mišrių ūkių viename vyravo augalininkystė, likę 5 ūkiai daugiausia užsiėmė gyvulininkyste. Iš 14 gyvulininkystės ūkių 8 užsiėmė pienininkyste, 5 ūkiai augino mėsinius galvijus ir vienas plėtojo paukštininkystę.

Pagal respondentinių ūkių duomenis 2019 m. vidutinis ūkininko ūkio bendras žemės plotas buvo 150,94 ha. Mažiausias ūkis pagal plotą buvo paukštininkystės – 15,73 ha, didžiausias – 1024,83 ha augalininkystės ūkis.

Augalininkystės ūkių derlingumas

Lietuvoje auginamų augalų derlingumas su Ignalinos r. respondentinių ūkių rezultatais lyginamas 1 paveiksle. Matyti, kad vasarinių kviečių, žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių rapsų bei žirnių iš hektaro Ignalinos r. prikulta mažiau nei vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose. Žieminių miežių, vasarinių rapsų ir žieminių kvietrugių derlingumas Ignalinos r. ūkiuose didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje. Kaip žinoma, Ignalinos r. seniūnijos priskiriamos prie vietovių, kuriose esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių, taigi mažiau palanki situacija ūkininkauti ir atsispindi 1 paveiksle.

WEb-pav11 pav. Ignalinos r. respondentinių ūkių ir Lietuvos respondentinių ūkių žemės ūkio augalų derlingumo 2019 m. palyginimas

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Didžioji dalis Ignalinos r. respondentinių ūkių pardavimo pajamas gavo iš gyvulininkystės veiklos, t. y. už parduotą pieną ir gyvulius. 2019 m. buvo išanalizuoti net 8 pienininkystės respondentiniai ūkiai. Šių ūkių vidutinis karvių skaičius –77,75 karvės. 2017 m. ir 2018 m. vidutinis karvių skaičius buvo 77,25 karvės. Taigi matome, kad per 3 metus situacija pienininkystės ūkiuose nesikeitė.

Ignalinos r. ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose primilžio iš karvės dinamika 2017–2019 m. pateikta 2 paveiksle. Matome, kad Lietuvoje primilžis iš vienos karvės per 3 metus nesikeitė, o Ignalinos r. ūkiuose primilžis iš vienos karvės nuo 2017 m. padidėjo 21 proc.

WEb-pav22 pav. Primilžis iš karvės respondentiniuose ūkiuose 2017–2019 m., t

Ekonominių rodiklių analizė

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas yra kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno. Ūkio veiklą labiausiai apibendrinantys rodikliai yra grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų. Šie rodikliai rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirba pelno. Bendrą ūkio įsiskolinimo lygį atspindi skolos rodiklis, rodantis, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą.

3 paveiksle matome, kad 2019 m. grynojo pelningumo (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodiklis yra nepatenkinamas, ir vidutiniškai Lietuvoje, ir Ignalinos r. respondentinių ūkių veikla buvo nuostolinga.

Taigi didžiausios įtakos ūkininkų ūkių pajamų dydžiui turi ES teikiama finansinė parama. Matyti, kad 2019 m. didžiausią grynąjį pelningumą Ignalinos r. pasiekė gyvulininkystės ūkiai, o mažiausią – augalininkystės. Ignalinos r. ūkininkai, užsiimantys gyvulininkyste, pasiekė geresnių rezultatų ir uždirbo daugiau pelno nei kiti šios šakos Lietuvos ūkiai. Tačiau mišrūs ūkiai (be dotacijų, susijusių su pajamomis) Ignalinos r. buvo patys nuostolingiausi.

WEb-pav33 pav. Lietuvos ir Ignalinos r. respondentinių ūkių 2019 m. grynojo pelningumo palyginimas pagal ūkio šakas

Lyginant skolos rodiklį, kuris rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, Ignalinos r. gyvulininkystės ūkiuose situacija yra geresnė nei Lietuvos respondentų (4 pav.). Tačiau augalininkystės ir mišrių ūkių skolos rodiklis yra didesnis nei Lietuvos respondentų.

WEb-pav44 pav. Lietuvos ir Ignalinos r. respondentinių ūkių 2019 m. skolos rodiklio palyginimas pagal ūkio šakas

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi