Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Jonavos rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos apžvalga

Ieva Buzienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2017-12-17


Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją. Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojos yra ES institucijos, nagrinėjančios rinkų, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biure užpildytos ir į ŪADT pateko 22 respondentinių ūkių 2016 m. duomenų anketos.

Iš jų 7 buvo augalininkystės ūkiai, t. y. augino grūdinius, ankštinius ir kitus aliejingus augalus. Kiti 15 ūkių buvo mišrūs, 13 iš jų laikė melžiamas karves, 2 – mėsinius galvijus.

Augalininkystė

Vidutinis rajono respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 96,21 hektaro. Kaip ir kasmet, 2016 m. ūkininkai daugiausia augino žieminių kviečių, vasarinių miežių, žieminių kvietrugių, bulvių. Atliktos analizės metu gauti Jonavos r. ūkininkų vidutiniai 2016 m. derlingumo duomenys palyginti su vidutiniais respublikos 2015 m. derlingumo duomenimis. Rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Dažniausiai augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Web-lentele1-Jonava

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis, galime teigti, kad rajone 2016 m., palyginus su 2015 m., visų žemės ūkio augalų, išskyrus žieminius kvietrugius, derlingumas buvo mažesnis. Tam įtakos turėjo nepalankios meteorologinės sąlygos.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Melžiamas karves laikė 13 iš 22 respondentinių ūkių, vidutinis karvių skaičius rajono ūkiuose – 12 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 4,93 t per metus. Atliktos analizės metu gauti vidutiniai 2016 m. gyvulių skaičiaus ir produktyvumo duomenys palyginti su vidutiniais 2015 m. gyvulių skaičiaus ir produktyvumo duomenimis. Rezultatai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Web-lentele2-Jonava

Apibendrinus lentelėje pateiktus duomenis, galime teigti, kad 2016 m. rajone, palyginus su 2015 m. Lietuvoje, vidutinio karvių skaičiaus ir primelžto pieno kiekio rodikliai buvo didesni, o primilžio iš karvės rodiklis mažesnis. Tam įtakos galėjo turėti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų suprastėjęs pašarų kiekis ir kokybė.

Apie respondentinių ūkių pelną ir turtą

Jonavos r. 2016 m. analizuojamų respondentinių ūkių pajamų vidurkį sudarė 30269 Eur. Augalininkystės pajamos sudarė vidutiniškai 69 proc., gyvulininkystės – vidutiniškai 29,00 proc., žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir miškininkystės – 2 proc. visų pajamų. Net 9 ūkiai 2016 m. baigė nuostolingai.

Išanalizavus 2016 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, galime daryti išvadą, kad rajono respondentiniai ūkiai gana stabilūs. Vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis siekė net 76,87. Tai rodo, kad 76,87 proc. turto ūkiai įsigijo nuosavomis lėšomis. Vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas siekė net 0,21. Jis rodo, kad tik 21 proc. turimo turto finansuota skolintomis lėšomis. Bendrojo mokumo koeficientas siekė net 15,99. Tai rodo, kad ūkiai turėjo pakankamą apyvartinių lėšų kiekį. Subsidijų dalis pajamose siekė net 32,55 proc., kai tuo metu vidutiniškai Lietuvos respondentinių ūkių 2015 m. šis rodiklis buvo tik 26,26 procento.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi