Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Joniškio rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Sandra Jakštaitė
LŽŪKT Joniškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir ekonomikos paslaugas
2016-10-06

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami jau 20 metų. Jie surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 26 respondentinių 2015 m. ūkių duomenis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. Respondentiniai ūkiai atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas: ūkininkavimo kryptį, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, ūkininkavimo vietą, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą.

ŪADT kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių ir paukščių skaičių, jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas; ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Toks diferencijavimas leidžia palyginti įvairių ūkių grupių veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Analizuoti Joniškio r. respondentinių ūkių duomenys

Atlikus ūkių duomenų analizę, pateikti Joniškio rajono respondentinių ūkių duomenys lyginami su šalies respondentinių ūkių vidutiniais rezultatais.

Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 26 respondentinių ūkių 2015 m. duomenis. Kadangi Joniškio rajone žemės derlingos, vyrauja augalininkystės ūkiai. Tarp rajono respondentinių ūkių buvo 20 augalininkystės, 5 mišrūs ir 1 ekologinis ūkis. Mišriuose ūkiuose vyravo melžiamos karvės ir penimos kiaulės. Vidutinis bendras Joniškio r. respondentinių ūkių valdomos žemės plotas buvo 124,11 ha, didžiausias – 578,69 ha, mažiausias – 9,11 hektaro.

1 pav. Joniškio r. augalų derlingumas, t/ha

Joniškio r. grūdinių augalų derlingumas 2015 m. buvo didesnis nei 2014 m. Lietuvos vidurkis. Tai lėmė padidėję respondentų žemės ūkio naudmenų plotai, palankios gamtinės sąlygos ir didėjantis dirvožemio našumas. Daugelio žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m., palyginus su vidutiniu Lietuvos respondentinių ūkių, pasiektu 2014 m., didėjo: kviečių – 39 proc., miežių – 32 proc., avižų – daugiau nei 10 proc., bulvių – 12 proc., grikių – 8 proc., rapsų 69 proc., kvietrugių 2,5 karto. Sumažėjo tik lauko daržovių – 81 proc. ir rugių – 12 procentų.

Joniškio r. gyvulių skaičius ir produktyvumas

Vidutiniškai Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. penimų kiaulių buvo 272 vnt., karvių 20 vnt., tai yra daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje 2014 metais. Per metus primelžta 125 t pieno, vidutiniškai iš karvės – 6,4 t pieno, t. y. 1,18 t daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje 2014 metais. Tai sąlygojo gyvulio genetika, subalansuoti pašarai ir kitos tinkamos sąlygos.

Rajono respondentinių ūkių veiklos efektyvumas

2 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Joniškio r.

Kapitalo pakankamumas rodo, kiek turto ūkis įsigijo nuosavomis lėšomis. Joniškio r. 2015 m. kapitalo pakankamumas sudarė 78,87 proc., palyginus su vidutiniu Lietuvoje 2014 m., rodiklis sumažėjo 5,43 proc., bet ūkiai išlieka stabilūs.

Lietuvos respondentinių ūkių subsidijų gamybai dalis pajamose 2014 m. sudarė vidutiniškai 23,93 proc., o Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose 2015 m. siekė 18,49 procento. Tai rodo, jog Joniškio r. respondentai gavo 5,44 proc. mažiau subsidijų nei vidutiniškai Lietuvos respondentiniai ūkiai 2014 metais.

Bendrasis mokumas rodo galimybę turimu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., bendrasis mokumas 2015 m. padidėjo 10,69 punkto. Tai lėmė žemės ūkio produkcijos padidėjimas, išankstinis atsargų įsigijimas ir palankios gamtinės sąlygos.

3 pav. Ūkio veiklos efektyvumas Joniškio r.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. padidėjo 0,21 punkto. Tai rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Kadangi nesiekia rekomenduotinos 0,3 punkto reikšmės, galima teigti, kad ūkiai neišnaudoja visų galimybių finansuotis skolintomis lėšomis. Bendrojo įsiskolinimo rodiklis, 2015 m. palyginus su vidutiniu Lietuvos 2014 m., padidėjo 0,05 punkto. Tai sąlygojo palanki investicinė aplinka. Grynasis pelningumas padidėjo 0,24 punkto, tai lėmė pardavimo padidėjimas, respondentų gebėjimas kontroliuoti pastoviąsias išlaidas ir palankios gamtinės sąlygos.

Turto apyvartumas 2015 m. padidėjo vidutiniškai 0,43 karto, tai sąlygojo pardavimo kainų didėjimas ir padidėjusi produkcijos paklausa rinkoje.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi