Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Kaišiadorių rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos analizė

2016-11-13

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – Europos Sąjungos šalių vieninga informacinė sistema. Joje kaupiami duomenys, atspindintys šalių žemės ūkio būklę. Lietuvos respondentiniai ūkiai apima visus rajonus, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Į ŪADT pateko 27 Kaišiadorių r. ūkių 2015 m. duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Analizei Kaišiadorių r. 2015 m. atrinkti 27 respondentiniai ūkiai: 8 augalininkystės, 11 pienininkystės, 8 mišrūs. Jų duomenys apibendrinti remiantis apskaita.

Lyginant 2014 m. su 2015 m., javų derlingumas ūkiuose panašus, 2014 m. gal kiek mažesnis. Tai lėmė, matyt, ne vienas faktorius: pavasarinės šalnos, kai kur – drėgmės perteklius, kitos gamtinės sąlygos ir t. t. 2015 m. nebuvo palankūs nei auginusiems javus, nei pieno ūkiams. Supirkimo kainos buvo žemos ir gamta nelepino.

1 pav. Žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Gyvulininkystės situacija

Iš analizuotų ūkių 11 vertėsi pienininkyste. Vidutinis karvių skaičius – 25 vnt., primilžis iš vienos karvės – 4410 kg. Lyginant pagal 2014 m., karvių skaičius ženkliai mažėjo. Įtakos turėjo žemos pieno supirkimo kainos. Daugelis ūkininkų mažino bandas arba išvis atsisakė pienininkystės ir pasirinko augalininkystę.

1 lentelė. Melžiamų karvių skaičiaus ir primilžio iš karvės vidutinių duomenų palyginimas

Bendroji produkcija

Bendroji produkcija 2015 m. Kaišiadorių r. sudarė vidutiniškai 178750 Eur, iš kurių augalininkystei teko 66 proc., gyvulininkystei – 34 procentai.

2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra rajone, proc.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Gamybinės komercinės veiklos pelnas 2015 m. rajono respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 21147,00 Eur, kai tuo metu 2014 m. Lietuvos respondentiniai ūkiai patyrė vidutiniškai 1059 Eur nuostolio.

Dėl anksčiau minėtų priežasčių 2015 m. iš 27 respondentinių rajono ūkių 13 dirbo nuostolingai.

Kapitalo pakankamumo rodiklis, rodantis, kokį procentą turto sudaro nuosavybė, 2015 m. rajone – 78,63, lyginant su 2014 m., mažesnis. Buvo – 84,3. Nežiūrint to, rajono ūkiai gana stabilūs.

3 pav. Veiklos efektyvumo rodikliai

  • Bendrojo įsiskolinimo koeficientas – 0,21. Šis rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Ūkiai mažai naudojosi skolintomis lėšomis, todėl mokumo problemų neturėjo. Lietuvoje 2014 m. šis rodiklis buvo 0,16.
  • Bendrojo mokumo koeficientas gana aukštas – 18,35. Kuo aukštesnis, tuo ūkis patrauklesnis kreditoriams ir yra likvidus. Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m. vidutiniškai – 4,03.
  • Grynasis pelningumas – šis rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Kaišiadorių r. respondentinių ūkių šio rodiklio reikšmė – 0,00, o Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m. – 0,04.
  • Turto apyvartumas rodo, kiek 1 turto eurui tenka pardavimų. 2015 m. šis rajono respondentinių ūkių rodiklis buvo 0,35, 2014 m. – 0,31, o respublikos respondentinių ūkių 2014 m. – 0,28.
  • Subsidijų dalis pajamose 2015 m. sudarė 31,69, palyginti su 2014 m., šis rodiklis mažai pakitęs – buvo 30,81, Lietuvoje dėl modifikacijų 2014 m. buvo tik 23,93.

4 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Ūkininkų dalyvavimas savanoriškai teikiant duomenis į ŪADT labai svarbus siekiant gauti patikimą informaciją apie šalies ūkių ekonominę padėtį. Šie duomenys tiesiogiai prisideda prie geresnio žemės ūkio politikos formavimo, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų ir tvaraus Europos žemės ūkio bei kaimo vietovių vystymo užtikrinimo.

Parengta pagal 2015 m. Kaišiadorių r. respondentinių ūkių duomenis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi