Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Klaipėdos r. 2022 m. ūkių veiklos apžvalga

2023-11-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

LŽŪKT Klaipėdos r. biuro konsultantės į ŪADT duomenų tinklą tyrimams pateikė 19 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą per 2022 metus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT anketas pildė 5 Klaipėdos r. biuro konsultantės. Atrinkti rajono respondentiniai ūkiai buvo tokie: 9 augalininkystės, 4 mišrūs, 3 pienininkystės ir 3 daržininkystės.

1 pav. Respondentinių ūkių pasiskirstymas pagal ūkininkavimo šakas

Toliau remdamiesi 2022 m. statistiniais duomenis apžvelgsime Klaipėdos r. augalininkystės ūkių dažniausiai augintų grūdinių augalų derlingumą, gyvulininkystės ūkių vidutinį primilžį iš vienos karvės ir palyginsime finansinius rodiklius.

Klaipėdos r. grūdinių augalų derlingumas

1 lentelė. Klaipėdos r. dažniausiai auginamų grūdinių kultūrų derlingumas ir pokytis

Pagal 1 lentelės duomenis pastebima, kad vasarinių kviečių ir vasarinių miežių 2020–2022 m. derlius didėjo, o žieminių kviečių ir žieminių rapsų derlius 2020–2022 m. Klaipėdos r. ūkiuose mažėjo.

Pagal turimus duomenis galima teigti, kad Klaipėdos r. analizuojamų grūdinių augalų derlingumui įtakos turėjo žieminiams augalams nepalankios gamtinės sąlygos, o vasarinėms palankesnės.

2 pav. Klaipėdos r. ir Lietuvos respondentinių ūkių grūdinių augalų vidutinis derlingumas 2022 m., t/ha

Pagal 2 pav. duomenis 2022 m. Klaipėdos r. vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai ir žieminiai rapsai buvo derlingesni, lyginant su visa Lietuva. Tam įtakos turi aukštesnis žemės našumo balas nei kituose Lietuvos rajonuose ir palankesnės gamtinės sąlygos 2022 m.

2 lentelė. Gyvulininkystės ūkių vidutinis primilžis iš vienos karvės

Klaipėdos r. ir Lietuvos respondentiniuose ūkiuose pagaminto pieno kiekio vidurkio pokytis, lyginant su ankstesniais metais, nurodytas 2 lentelėje. Per 2020–2022 m. laikotarpį primilžis iš vienos karvės padidėjo 1,684 t, todėl galime daryti prielaidas, kad ūkiai rinkosi kokybiškesnius, labiau subalansuotus pašarus.

3 pav. Vidutinis primilžis iš vienos karvės, t

Klaipėdos r. ir visos Lietuvos pieno gamybos rodikliai pateikti 3 pav. Visu analizuojamuoju laikotarpiu pieno primilžis Klaipėdos r. ūkiuose ir visoje Lietuvoje didėjo.

Finansiniai rodikliai

Svarbiausi ūkio finansiniai rodikliai yra grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, ir skolos rodiklis.

4 pav. Klaipėdos r. finansiniai rodikliai 2020–2022 m.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal 4 pav. pateiktus duomenis matome, kad grynasis pelningumas buvo didžiausias 2021 m. ir siekė 0,39 Eur. 2022 m. lyginant su 2021 m., grynasis pelningumas buvo mažesnis 0,02 Eur ir 1 pardavimo eurui teko 0,37 Eur grynojo pelno

Grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, per analizuojamą laikotarpį nuo 2020 iki 2022 m. padidėjo 0,04 Eur. Šis rodiklis rodo, ar ūkis gautų pelno be valstybės tiesioginių išmokų už pasėlius, galvijus ir kt. Apibendrinant galima teigti, kad Klaipėdos r. ūkiai be dotacijų ir subsidijų veiklą galėtų vykdyti, tačiau be jų išgyventi būtų labai sudėtinga.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį,kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą.Rekomenduotina, kad šis rodiklis neviršytų 0,6. 2020–2022 m. Klaipėdos r. visų ūkių šakų skolos rodiklis buvo daug mažesnis nei 0,6. Tai reiškia, kad vyrauja nedidelė finansinė rizika, esant būtinybei ūkiai galės gauti kreditą ir nebus sunku įvykdyti turimus įsipareigojimus.