Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Kokie buvo 2019 m. Joniškio r. ūkininkams?

Sandra Jakštaitė
LŽŪKT Joniškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir ekonomikos paslaugas
2020-12-30

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami kasmet. Jie surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Analizuoti Joniškio r. ūkių duomenys.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Atlikus ūkių duomenų analizę, Joniškio rajono ūkių duomenys lyginami su respublikos ūkių vidutinėmis reikšmėmis. Joniškio r. biuro konsultantės 2019 m. į ŪADT tinklą pateikė 33 respondentinių ūkių duomenis. Kadangi Joniškio r. žemės derlingos, vyrauja augalininkystės ūkiai. Respondentinius ūkius sudarė 28 augalininkystės ir 5 mišrūs. Mišriuose ūkiuose vyravo melžiamos karvės. Vidutinis bendras valdomos žemės plotas Joniškio r. buvo 133,4 ha, didžiausias valdomos žemės plotas sudarė vidutiniškai 626,2 ha, o mažiausias – 19,0 hektarų.

Web-pav11 pav. Joniškio r. respondentinių ūkių pasiskirstymas pagal dirbamos žemės plotą 2019 m., proc.

Joniškio r. vyrauja didesni respondentiniai ūkiai. Dirbantys nuo 500 ha ir daugiau ūkiai 2019 m. sudarė 39 proc., nuo 300 iki 500 ha siekė 24 proc. visų ūkių. Analizuojant nuo 0 iki 100 ha, atitinkamai sudarė nuo 1 proc. iki 5 proc. visų atrinktų ūkių.

Web-pav22 pav. Joniškio r. augalų derlingumas, t/ha

Kaip ir kasmet, 2019 m. respondentai daugiausia augino miežių, kviečių, rapsų, žirnių ir pupų. Analizuojamu 2017–2019 m. laikotarpiu Joniškio r. augalų derlingumas 2018 m. ir 2019 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo dėl sausros padarinių, kurie turėjo tiesioginės įtakos augalų augimui. 2019 m. palyginti su 2017 m., daugiausia sumažėjo žirnių derlingumas – 34 proc., mažiausiai – vasarinių kviečių – 16 procentų. Palyginus 2019 m. su 2018 m., daugiausia padidėjo žieminių rapsų derlingumas – 50 proc., vasarinių kviečių – 4 proc. ir vasarinių miežių – 2 proc., o mažiau derlingi buvo pupos – 36 proc., žieminiai kviečiai – 16 proc., žirniai – 10 proc. ir žieminiai miežiai – 9 proc.

Joniškio r. gyvulių skaičius ir produktyvumas

Web-lentele

Joniškio r. pagal vidutinį karvių skaičių analizuotas 2017–2019 m. laikotarpio primilžis. Pastebėta tendencija – kuo ūkyje laikomų gyvulių skaičius didesnis, tuo primilžis iš vienos karvės didesnis. Ūkiuose, laikiusiuose iki 10 gyvulių, 2019 m. primelžta vidutiniškai 2,92 t pieno, palyginti su Joniškio r. vidurkiu, – 32,7 proc. mažiau. Laikantys nuo 10 iki 20 gyvulių, iš karvės primelžė vidutiniškai 6,59 t pieno, t. y. 51,8 proc. daugiau negu vidutiniškai Joniškio r. 2019 m. laikantys nuo 80 iki 120 gyvulių. Jie iš karvės primelžė vidutiniškai 8,35 t pieno, t. y. 92,4 proc. daugiau negu vidutiniškai Joniškio r. Vidutiniškai Joniškio r., 2019 m. palyginti su 2018 m., primilžis iš vienos karvės padidėjo 21,9 proc., tai sąlygojo gyvulio genetika, racionalūs ir efektyvūs pašarai, palankios gamtinės sąlygos ir kitos tinkamos sąlygos.

Web-pav33 pav. Ekonominiai rodikliai Joniškio r. 2017–2019 m.

Analizuojamu 2017–2019 m. laikotarpiu skolos rodiklis padidėjo nuo 0,26 koef. iki 0,32 koef., tai lėmė didesni prisiimti įsipareigojimai ir gauti kreditai. Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y., kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. 2019 m. Joniškio r. šis rodiklis sudaro 0,32 – nesiekė kritinės rodiklio reikšmės, t. y. ūkiai labiau linkę veiklą vykdyti nuosavomis lėšomis.

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz. išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelną tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Atsižvelgiant į 3 pav., Joniškio r. 2019 m. grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklis siekė 0,06 euro centus, lyginat su 2017 m., rodiklis sumažėjo 0,17 euro centais. Tai sąlygojo 2019 m. nepalankios meteorologinės oro sąlygos, augalų derlingumas sumažėjo, gautas prastas derlius ir padidėjusios kintamosios sąnaudos. Joniškio r. respondentų grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų, susijusių su pajamomis, 2019 m. buvo didesnis 0,26 euro centais už Lietuvos vidurkį. Tai rodo, kad Joniškio r. respondentai gebėjo uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos nei kiti Lietuvos respondentai.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Grynojo pelningumo mažėjimui įtakos turi grynojo pelno mažėjimas, kurį lemia padidėjusios kintamosios, pastoviosios, palūkanų sąnaudos, sumažėjusios pardavimo pajamos ir nepalankios gamtinės sąlygos. Analizuojamu 2017–2019 m. laikotarpiu grynasis pelningumas sumažėjo 28,6 procento. Vienam pardavimo eurui 2019 m. teko 0,10 grynojo pelno mažiau nei 2017 m. Joniškio r. respondentų grynasis pelningumus 2019 m. buvo mažesnis 19,3 proc. už Lietuvos vidurkį.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi