Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Lazdijų rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų apžvalga

Vilma Liudvinavičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2017-11-07

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT padeda nuolat stebėti padėtį žemės ūkyje, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Pagrindinė ŪADT duomenų vartotoja yra Europos Komisija, taip pat įvairios institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio produkcijos rinkos, kaimo plėtros problemas. ŪADT respondentai atrenkami taikant statistinės atrankos metodus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Lazdijų r. biure užpildytos ir į ŪADT pateko 11 respondentinių ūkių 2016 m. duomenų anketų. Iš jų 1 buvo augalininkystės, augino javus ir vykdė ne žemės ūkio veiklą, 10 ūkių buvo mišrūs, iš kurių 8 laikė melžiamas karves, 2 – mėsinius galvijus.

Augalų derlingumas

Kaip ir kasmet, 2016 m. ūkininkai daugiausia augino kviečių, miežių, kvietrugių, bulvių. Atlikus analizę, gauti vidutiniai derlingumo duomenys, kurie lentelėje palyginti su vidutiniais 2015 m. derlingumo duomenimis. Šis palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Web-lentele1-lazdiju

Apžvelgę lentelės duomenis, matome, kad 2016 m., palyginus su 2015 m., visų apžvelgiamų žemės ūkio augalų derlingumas mažėjo, tam įtakos turėjo nepalankios oro sąlygos.

Gyvulininkystė apžvalga

Iš 11 respondentinių ūkių 8 ūkininkai laiko melžiamas karves, vidutinis karvių skaičius rajono ūkiuose – 12 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 4,43 t per metus. Pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Lazdijų r. gyvulių skaičius ir produktyvumas

Web-lentele2-lazdiju

Lyginant 2016 m. su 2015 m. duomenimis, matome laikomų pieninių karvių skaičiaus vidurkio sumažėjimą rajone, taip pat sumažėjo ir primelžto pieno kiekis iš karvės. Galima daryti prielaidas, kad 2016 m. dėl nepalankių orų sąlygų mažėjo javų derlingumas ir turėjo neigiamos įtakos pašaro kiekiui ir kokybei.

Ekonominiai rodikliai

Lazdijų r. 2016 m. analizuojamų respondentinių ūkių pajamų vidurkį sudarė 21646 Eur, iš jų augalininkystės – 59,57 proc., gyvulininkystės – 36,80 proc., iš paslaugų žemės ūkiui pardavimo –0,86 proc., iš agroturizmo – 2,77 proc. (1 pav.).

Web-pav1-lazdiju1 pav. Pajamų struktūra proc.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele3-lazdiju

Išanalizavę 2016 m. respondentų veiklos efektyvumo rodiklius ir juos palyginus su 2015 m. Lietuvos vidurkio duomenimis, matome, kad ūkiai Lazdijų r. nelinkę skolintis, tai rodo žemesnis nei Lietuvos vidurkis bendrojo įsiskolinimo rodiklis ir aukštesnis nei Lietuvos vidurkis kapitalo pakankamumo rodiklis.

Bendrasis mokumas rodo, kad ūkiai metų pabaigoje turi pakankamai daug trumpalaikio turto, kuriuo gali padengti turimas trumpalaikes skolas.

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos). Deja, šis rodiklis rajone neigiamas ir tai dar kartą įrodo, kad rajono ūkininkai labai priklausomi nuo gaunamų tiesioginių išmokų ir kitokios paramos. Subsidijų dalis pajamose 2016 m. sudarė 56,20 procento.

Turto apyvartumo koeficientas rodo, kaip efektyviai valdomas ūkio turtas. Rajone jis yra 0,13 ir rodo, kad 1 turto euras sukūrė vidutiniškai 13 ct pajamų.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi