Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Molėtų r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų analizė

Regina Masalienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybosNolėtų r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-11-05

© LŽŪKT nuotr.

Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, kasmet Europos Komisijai teikia respondentinių ūkių duomenis. Remiantis ūkio apskaitos duomenimis, ŪADT (Ūkio apskaitos duomenų tinkle) sukaupiama ir kiekvienais metais atnaujinama daug informacijos. Šis duomenų tinklas yra pagrindinis duomenų šaltinis apie žemės ūkio subjektų pajamas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Grįžtamasis ryšys ūkininkams respondentams – individualių rezultatų pagal ūkių duomenis lyginamoji analizė. Respondentiniai ūkiai apima visus respublikos rajonus, todėl atsiranda galimybė ūkių veiklos duomenis palyginti su atitinkamų ūkių duomenimis respublikos mastu.

Molėtų r. respondentinių ūkių rezultatai

Molėtų r. respondentiniai ūkiai yra Lietuvos ūkių visumos dalis. Tiriant žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatus, mūsų rajone analizuota 17 ūkių.

Molėtų r. žemės priskiriamos didelio nepalankumo ir mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, todėl daugiausia buvo mišrių ūkių, kuriuose didesnę dalį pajamų sudarė pajamos už parduotą pieną ir galvijus.

Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas – 1287,69 ha. Lyginant analizuojamų ūkių dydį pagal vidutinį bendrą plotą, galima teigti, kad 2015–2017 m. laikotarpiu ūkiai padidėjo nuo 54,07 iki 75,75 ha. Per laikotarpį ūkių specializacija nesikeitė. Mažiausias ūkis – 12 ha, didžiausias –273 ha.

Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, palyginti 2015–2017 m. rajono respondentinių ūkių duomenys su Lietuvos 2017 m. respondentinių ūkių vidutiniais duomenimis.

Web-pav11 pav. Augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas Molėtų r. ūkiuose, t/ha

Dauguma ūkių augino gyvulius, todėl didžiausi plotai skirti pievoms ir ganykloms. Iš 1 pav. matyti, kad javų derlingumas Molėtų r. respondentiniuose ūkiuose buvo mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, nes žemės nederlingos ir kalvotos.

Web-pav22 pav. Karvių skaičius ir produktyvumas Molėtų r. ūkiuose

Iš 2 pav. matyti, kad vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas pienininkystės ūkiuose analizuojamu laikotarpiu didėjo. Karvių skaičius padidėjo nuo 13 iki 22, primilžis iš karvės – nuo 5 iki 5,28 t.

1 lentelė. Molėtų r. ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele

Molėtų r. visi respondentiniai ūkiai dirbo pelningai. Didesnį pelningumą sąlygojo tai, kad ūkiai mažai investavo į techniką ir pastatus, dirbo patys, tik 2 ūkiai turėjo samdomų darbuotojų.

Visos Molėtų r. žemės, išskyrus Alantos sen. (priskiriama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms) priskiriamos prie labai nepalankių ūkininkauti vietovių, todėl gaunamų kompensacinių išmokų dalis didesnė negu vidutiniškai Lietuvoje. Rajono respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose sudaro 57,53 proc., kai Lietuvos respondentinių ūkių (2015 m.) – vidutiniškai 26,26 procento. Tai rodo, kad Molėtų r. ūkiai priklausomi nuo paramos.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Yra garantuojamas respondentinių ūkių duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su tam tikro ūkio veikla, neskelbtina. Skelbiami tik sugrupuoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi