Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Molėtų rajono ūkių 2011 m. apskaitos duomenų tinklo analizė

Regina Masalienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Molėtų r. biuro ekonomikos konsultantė
2012-11-20

Lietuva įstojusi į Europos Sąjungą, kasmet Europos Komisijai teikia respondentinių ūkių duomenis. Jais remiantis, Ūkio apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) kaupiama ir kiekvienais metais atnaujinama daug informacijos. Šis tinklas yra pagrindinis duomenų šaltinis apie žemės ūkio subjektų pajamas. Pateikiame Molėtų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Iš ūkių surinkta informacija yra kaupiama ir sisteminama. Kaupiami duomenys yra dviejų rūšių – rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, t. y. apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus (produkcijos kainos ir vertė, pajamos, išlaidos, kreditai, valstybės parama, kapitalo atsiperkamumas ir kt.). Todėl galima palyginti atskirų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas.

LŽŪKT darbuotojai atsakingi už darbą su ūkininkais, respondentinių ūkių atrinkimą pagal pateiktas rekomendacijas, apskaitos tvarkymą bei duomenų apie ūkių ūkinę ir finansinę veiklą pateikimą tolesniam apdorojimui LAEI.

Grįžtamasis ryšys ūkininkams respondentams – individualių rezultatų pagal ūkių duomenis palyginamoji analizė. Respondentiniai ūkiai apima visus respublikos rajonus, todėl atsiranda galimybė ūkių veiklos duomenis palyginti su atitinkamų ūkių duomenimis respublikos mastu.

Molėtų r. respondentiniai ūkiai yra Lietuvos ūkių visumos dalis. Tiriant žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatus, mūsų rajone buvo analizuota 13 mišrių augalininkystės, pieninkystės ir mėsinės galvijininkystės respondentinių ūkių duomenys. Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas – 498,15 ha, vidutinis ūkio dydis – 38,32 hektaro. Apibendrinus rezultatus, matyti, kad vyrauja smulkūs ūkiai.
Molėtų r. žemės yra didelio nepalankumo ūkininkauti, todėl kultūrinių augalų derlingumas nedidelis. Dominuoja gyvuliams šerti tinkamiausi augalai. Miežius 2010 m. ir 2011 m. augino 8 ūkininkai, rugius 2010 m. augino 6, 2011 m. – 8, avižas 2010 m. – 4, 2011 m.– 8, grūdinių augalų mišinį 2010 m. – 3, 2011 m. – 2, bulves 2010 m. ir 2011 m. po 6.

Bendras žemės plotas, ha

Bendrosios produkcijos struktūra rajono respondentiniuose ūkiuose

Atliekant augalų derlingumo ir primilžio iš karvės analizę, palyginti vidutiniai 2011 m. duomenys su 2010 m. vidutiniais duomenimis. 2011 m. palankios oro sąlygos lėmė didesnį visų augalų derlingumą.

Išanalizavus ir palyginus gyvulių produktyvumo duomenis, paaiškėjo, kad ūkiuose 2011 m. sumažėjo vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas. Produktyvumo sumažėjimą lėmė gyvulių priežiūra ir pašarai (dėl 2010 m. nepalankių oro sąlygų – prastesnė šieno ir šienainio kokybė).

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2011 m. sudarė 53,09 tūkst. litų. Iš jų augalininkystės bendroji produkcija sudaro 33 proc., gyvulininkystės – 61 proc., paslaugos – 5 proc., miškininkystės – apie 1 procentą.

Vidutinis derlingumas

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudaro vidutiniškai 18,951 tūkst. Lt, pastoviosios išlaidos – 15,565 tūkst. litų. Rajono respondentiniuose ūkiuose gamybinis komercinis veiklos pelnas 2011 m. buvo vidutiniškai 8742 Lt, o 2010 m. – 6959 Lt.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Yra garantuojamas respondentinių ūkių duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su tam tikro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik sugrupuoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.