Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Plungės r. ūkininkų ūkių 2022 m. veiklos analizė

Dalia Vaičekauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-12-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. ŪADT teikia susistemintą informaciją apie ūkių ekonominę ir finansinę būklę. Analizuojant Lietuvos ūkininkų ūkių duomenis, įtrauktus į ŪADT, galima palyginti įvairių ūkių grupių veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuras į ŪADT šiemet pateikė ir išanalizavo 25 respondentinių ūkių 2022 m. veiklos duomenis.

Plungės r. vyrauja gyvulininkystės ir mišrūs ūkiai. Žemės nėra labai derlingos, dėl to didelių augalininkystės ūkių nedaug. Kaip Plungės r. ūkiai pasiskirstę pagal deklaruojamų žemės plotų dydžius, matome 1 pav. diagramoje. Jose pateikiami 2020–2022 m. duomenys.

1 pav. Plungės r. ūkių pasiskirstymas pagal deklaruojamus plotus, ha

Kaip matome iš diagramos, vyravo ūkiai, kurių pasėlių plotas nuo 100 iki 200 ha, ir pagal analizuojamus metus jų skaičius nekito. Antroje vietoje ūkiai, deklaravę nuo 30 iki 50 hektarų. Šioje grupėje stebimas didelis pokytis, lyginant 2020 m. su 2022. Ūkių, deklaravusių plotus nuo 30 iki 50 ha, sumažėjo nuo 30 iki 16. Mažiausiai ūkių, deklaravusių nuo 300 iki 500 ha, tokių Plungės r. 2022 m. tik 2, o 500 ha ir daugiau – 1 ūkis.

Augalų derlingumas

Augalų derlingumą lemia daug faktorių. Kokie javų ir kitų augalų derlingumai Plungės r. 2020–2022 m., matome 1 lentelėje. Rajono respondentinių ūkių duomenys lyginami su visos Lietuvos tokių ūkių duomenimis.

1 lentelė. Plungės r. ūkiuose augintų augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Iš pateiktos lentelės matome, kad gausiausias derlius ir Plungės r., ir respublikoje buvo 2020 metais. Ypač skiriasi, net 2,4 t/ha, 2020 m. žieminių kviečių derlius. Plungės r. analizuotuose ūkiuose jis buvo mažesnis nei respublikos ūkių. Rapsų derlingumas Plungės r. 2022 m. 0,64 t/ha didesnis nei respublikos ūkių.

Gyvulininkystės apžvalga

Kadangi Plungės r. vyrauja pieninės ir galvijininkystės ūkiai, 2 lentelėje ir 2 paveiksle apžvelgiami pieno gamybos rodikliai: primilžis iš vienos karvės ir parduoto pieno kaina. Analizuojamais 2020 ir 2021 m. vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės Plungės r. respondentiniuose ūkiuose buvo 1,18 t mažesnis už tokių respublikos ūkių vidurkį. Iš 2 paveiklslo matome, kad Plungės r. ūkininkai pardavė pieną brangiau visu analizuojamu 2020–2022 m. laikotarpiu.

2 lentelė. Vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės Plungės r. respondentiniuose ūkiuose, t

2 pav. Parduoto pieno kaina, Eur/t

Grynasis pelningumas

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Šis rodiklis, jei ūkininkai planuoja gauti paramą, turėtų būti ne mažesnis nei 0,02, t. y 2 proc.

3 lentelė. Grynojo pelningumo rodiklis Plungės r. respondentiniuose ūkiuose 2020–2022 m. ir Lietuvos ūkių vidurkis

Kaip matyti iš lentelės duomenų, ir Plungės r. respondentiniuose ūkiuose, ir Lietuvoje, šis rodiklis buvo teigiamas. Geriausias rezultatas buvo 2022 m., kai 1 pardavimo euras uždirbo 0,42 Eur pajamų Plungės r. ir 0,36 Eur vidutiniškai Lietuvoje.