Gruodžio 02 d., penktadienis | 22

Prienų r. ūkių 2020 m. veiklos rezultatai

Sandra Barštienė
LŽŪKT Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2021-12-07

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybosPrienų r. biuro konsultantės 2021 m. atliko 26 respondentinių ūkių, užsiimančių žemės ūkio veikla, 2020 apskaitos metų analizes, kurių duomenys buvo pateikti į Ūkių apskaitos duomenų tinklą.

ES šalys, įgyvendindamos bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebi žemės ūkio situaciją. ŪADT – Ūkių apskaitos duomenų tinklas, sukurtas ūkininkų ūkių veiklos ekonominei ir finansinei būklei vertinti, kuris atspindi prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą ir padeda formuoti kaimo politikos plėtrą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tarp apklausoje dalyvavusių Prienų r. ūkių dominuoja gyvulininkystės arba mišrūs ūkiai, kuriuose vyrauja gyvulininkystė. Jie sudaro apie 54 proc. visų respondentinių ūkių, apie 39 proc. yra augalininkystės arba mišrūs, kuriuose vyrauja augalininkystė. Taip pat tarp atrinktų ūkių Prienų r. yra 7 proc. ūkių, kurie verčiasi uogininkyste, t. y. serbentų ir šilauogių auginimu.

1 pav. Ūkiai pagal specializaciją, %

Prienų r. ūkininkų disponuojamas žemės plotas svyruoja nuo 20 iki 209 ha. Lyginant su 2019 m., pastebimas nežymus apie 1 proc. bendras žemės ūkio naudmenų ploto sumažėjimas. 2020 m. iš 26 respondentinių ūkių, deklaruojančių iki 100 ha pasėlių, buvo 20 ūkių, iki 209 ha – 6. Bendrai 26 respondentiniai ūkiai deklaravo 1903,09 ha pasėlių.

Analizuojant ūkių pasėlių struktūrą, dominuoja kultūrinės ganyklos ir trys grūdiniai augalai, kurie bendrai sudaro apie 70,6 proc. visų deklaruojamų pasėlių. Didžiausią dalį deklaruojamų pasėlių sudaro kultūrinės ganyklos – 41 proc. Iš grūdinių augalų daugiausia sėjama žieminių kviečių – 20,6 proc., kiek mažiau žieminių rapsų – apie 5 proc. ir žieminių kvietrugių – 4 proc. Lyginant su 2019 m. pasėlių struktūra, pastebimas kultūrinių ganyklų sumažėjimas ir grūdinių augalų padidėjimas.2 pav. Pasėlių struktūra, %

Vertinant 2020 m. pieninės gyvulininkystės ūkius, galima įžvelgti gana stabilią situaciją, lyginant su 2019 m. Vidutinis laikomų karvių skaičius ūkyje ir 2019, ir 2020 m., Prienų r. buvo apie 29 melžiamos karvės. Daugiausia viename ūkyje laikytos 85 karvės, mažiausiai – 1 karvė. Per metus primelžtas pieno kiekis didėjo beveik visuose analizuojamuose Prienų r. ūkiuose. Primilžis iš vienos karvės svyravo nuo 2,62 iki 8,39 t. per metus. Vidutiniškai iš vienos karvės primelžta apie 4,83 t, kai tuo metu 2019 m. šis skaičius siekė 4,07 t. Vidutiniškai primelžtas pieno kiekis per metus viename ūkyje 2020 m. – 164 t, o 2019 m. – 158 t.

3 pav. Pienininkystės ūkių produktyvumas iš vienos karvės, t

Ūkių finansinę situaciją įvertinti padeda ekonominių rodiklių analizė. Grynojo pelningumo rodiklis yra vienas iš svarbiausių, rodantis ūkio veiklos efektyvumą. Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras ūkiui uždirba grynojo pelno. Vertinant 26 Prienų r. ūkius, šis rodiklis svyravo nuo -0,22 iki 0,85 Eur. Vidutiniškai 2020 m. ūkių grynasis pelningumas siekė 0,43 Eur, ir buvo stebimas pelningumo didėjimas, lyginant su 2019 m., kuomet šis rodiklis siekė 0,31 Eur.

Dar vienas svarbus rodiklis, rodantis ūkio įsiskolinimo lygį, yra skolos rodiklis. Jis rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduojama rodiklio reikšmė yra ne daugiau kaip 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau kaip 60 proc. viso ūkio turto. Vertinant Prienų r. ūkius, šis rodiklis siekė vidutiniškai 0,51, o 2019 m. – 0,53.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.