Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Prienų rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Eglė Navickaitė-Brazaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2016-10-20

ES šalys, įgyvendindamos bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebi situaciją žemės ūkio srityje. Ūkininkų ūkių veiklos ekonominei ir finansinei būklei vertinti sukurta informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą – ŪADT (Ūkio apskaitos duomenų tinklas). 2015 m. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Prienų r. biuro konsultantai į ŪADT pateikė 28 respondentinių ūkių apibendrintas anketas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Duomenys apie ūkio subjektus renkami ir sisteminami kiekvienais metais, atsižvelgiant į specialius kriterijus: regioną, ūkių EDV ir ūkininkavimo tipą.

Apibendrinti Prienų r. ūkių duomenys

LŽŪKT Prienų r. biuro konsultantai 2015 m. į ŪADT pateikė apibendrintas 28 respondentinių ūkių anketas. Palyginus paskutinius 5 m., anketų skaičius tolygiai auga.

1 lentelė. LŽŪKT Prienų r. biuro pateiktos anketos

Į ŪADT 2015 m. pateikti 20 augalininkystės, 4 gyvulininkystės ir 4 mišrių ūkių duomenys. Pagal deklaruojamą žemės plotą atrinkti įvairūs respondentai: nuo mažiausiai deklaruojančio – 5,05 ha iki didžiausio – 499,79 hektaro.

1 pav. Respondentų skirstymas pagal deklaruojamą žemės plotą

Tarp Prienų r. augalininkystės ūkių dominavo kviečių, miežių ir bulvių augintojai. Palyginę 2015 m. dažniausiai auginamų žemės ūkio augalų derlingumą mūsų rajone su vidutiniu Lietuvos derlingumu, matome, kad rodikliai labai panašūs. Tik rugių ir kvietrugių derlius Prienų r. daug viršija vidurkį.

2 lentelė. Prienų r. žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas 2015 m. lyginant su vidutiniu 2014 m. Lietuvos vidurkiu.

Pieno ūkių situacija

Analizuodami Prienų r. respondentinių ūkių pienininkystės sektoriaus duomenis matome, kad regione vis dar yra smulkių pieno gamintojų, savo ūkiuose laikančių po kelias karves. Net 84 proc. analizuotų respondentų savo ūkyje laikė iki 5 melžiamų karvių ir tik 2 apklausoje dalyvavę ūkiai laikė 84 ir 94 melžiamas karves. Vidutinis primilžis iš karvės tesiekė 3,89 t pieno per metus, tai daug žemesnis rodiklis, lyginant su Lietuvos vidurkiu, siekiančiu 5,22 t pieno per metus. Didieji pieno ūkiai pieno primelžė akivaizdžiai daugiau. Šis rodiklis siekia 7,43 t ir 5,91 t per metus.

Veiklos ekonominiai rodikliai

Prienų r. vyrauja augalininkystės ūkiai. Vertinant bendrąją apklaustų ūkių produkciją pagal rūšis, augalininkystė sudaro 72 proc. visos bendrosios produkcijos. Antroji sritis – gyvulininkystė – sudaro 26 proc. ūkių gaunamos produkcijos. Likę 2 proc. – pajamos, gautos už paslaugas žemės ūkio subjektams, ir pajamos, gautos iš žemės ūkio produkcijos perdirbimo bei miškininkystės.

2 pav. Bendroji produkcija, proc.

Apskaičiavus gamybinės komercinės veiklos pelną paaiškėjo, kad iš 28 respondentų 19 ūkių 2015 m. dirbo nuostolingai, 7-iems pelninga buvo augalininkystė, ir tik 2-iem – gyvulininkystė. Taigi 2015 m. Prienų r. gyvulininkystės sektoriui buvo išties sudėtingi.

Išanalizavę, kokią dalį pajamų sudaro subsidijos, matome, kad Prienų r. respondentai priklausomi nuo ES paramos. Rajono ūkiuose subsidijų dalis pajamose sudarė 30,65 proc., kai tuo metu Lietuvoje vidutiniškai – 23,93 procento.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Parengta pagal Prienų r. respondentinių ūkių duomenų analizę.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi