Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Radviliškio r. respondentinių ūkių 2021m. duomenų analizė

Tomas Kriuklis
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantas
2022-10-19

© Agroakademija.lt nuotr.
LŽŪKT Radviliškio r. biuro konsultantai 2022 m. į ŪADT pateikė 40 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2021 metais.

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo duomenų šaltinis. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m., o ES ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m. Respondentinių ūkių duomenys analizuojami pagal skirtingas ūkininkavimo formas: ūkio ekonominį dydį, žemės kokybę, apskritis, ūkio veiklos tipą ir kitas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Radviliškio r. biuro konsultantai 2022 m. į ŪADT pateikė 40 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2021 metais. Rajone yra derlingų žemių, todėl dauguma analizuojamų ūkių užsiima augalininkyste. Auginami rapsai, kviečiai, miežiai, cukriniai runkeliai ir kiti augalai.

1 lentelė. Radviliškio r. ūkių pasiskirstymas pagal deklaruojamus pasėlių plotus 2019–2021 m., ha

1 lentelėje matome Radviliškio r. ūkių pasiskirstymą pagal deklaruojamus pasėlių plotus 2019–2021 metais. Lyginant 2021 su 2019 m., matome, kad reikšmingų pokyčių ūkių deklaruojamuose plotuose neįvyko, padaugėjo ūkių, deklaruojančių iki 75 ha.

Analizuoti augalininkystės, gyvulininkystės ir mišrūs ūkiai

Rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, daugiausiai yra augalininkystės ūkių, todėl jie generavo daugiausiai pajamų, taip pat gavo didžiausią augintų kultūrinių augalų derlių, bet tuo pačiu patyrė ir daugiausiai išlaidų pajamoms uždirbti.

Didžiausią dalį pajamų 2021 m. uždirbo augalininkystės ūkiai, o mažiausiai – gyvulininkystės.

1 pav. Pardavimo pajamos pagal ūkių šakas, Eur

Radviliškio r. vyrauja augalininkystės ūkiai, todėl vienas iš pagrindinių ekonominės analizės gamybinės veiklos rodiklių yra augalų derlingumas (kiek gauta produkcijos tonomis iš 1 hektaro). Kadangi auginti javai, paanalizuosime jų derlingumą 2019–2021 metais.

2 pav. Radviliškio r. ūkių vidutinis javų derlingumas 2019–2021 m., t/ha

Iš diagramos matyti, kad Radviliškio r. javų derlingumui analizuojamu 2019–2021 m. laikotarpiu didžiausia įtaka turėjo gamtinės sąlygos, nes 2019 ir 2021 m. rajone pavasarį ir vasaros pradžioje labai trūko lietaus, o 2020 m. buvo palankios gamtinės sąlygos, tai lėmė gerą derlių.

Radviliškio r. pienininkystės ūkiuose vidutinis primilžis iš vienos karvės 2021 m. – 4,81 t per metus. Vidutinis karvių skaičius 2020 m. – 28,92. Pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Radviliškio r. gyvulių skaičius ir produktyvumas pienininkystės ūkiuose

Lygindami 2021m. duomenis su 2019 ir 2020 m. duomenimis, matome laikomų pieninių karvių skaičiaus vidurkio padidėjimą. Taip pat padidėjo ir primelžto pieno kiekis iš karvės. Galima daryti prielaidas, kad 2021 m. gerėjantiems rezultatams turėjo teigiamos įtakos geras gyvulių pašaro kiekis ir kokybė.

3 lentelė. Veiklos efektyvumo rodikliai

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno. Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Radviliškio r. 2019–2021 m. grynojo pelningumo rodiklis buvo teigiamas. Radviliškio r. grynasis pelningumas 2021 m. buvo 0,34, t. y. 36 proc. didesnis negu 2019 m. Galima daryti prielaidą, kad tai sąlygojo padidėjusios pardavimo pajamos dėl aukštesnės žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos ir efektyviai valdomos kintamosios sąnaudos.

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, ir parodo ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis matome, kad Radviliškio r. 2019–2021 m. dotacijų dalis darė didelės įtakos ūkių pelningumui, ir šis rodiklis rajone buvo neigiamas.