Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Violeta Šimkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-10-30

LŽŪKT Radviliškio r. biuro konsultantai į ŪADT 2015 m. surinko duomenis iš 36 prekinių ūkių. Surinkta informacija apie ūkių gamybinę veiklą, pagamintą produkciją, valdytą turtą, skolas ir apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai. Gamybos efektyvumą rodo kai kurie santykiniai rodikliai: augalų derlingumas, primilžis iš karvės ir kt.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Bendras Radviliškio r. respondentinių ūkių valdomos žemės plotas 2015 m. – 7394,21 ha, vidutinis ūkio dydis – 205,39 ha, o vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių dydis 2014 m. buvo 43,27 hektaro.

1 pav. Respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Radviliškio r. 2015 m. daugiausia auginta kviečių, miežių, rapsų, kvietrugių ir kt. 1 paveiksle matome, kad ūkininkų ūkiuose 2015 m. derlingumas šiek tiek didėjo. Radviliškio r. žemės derlingos, todėl vidutinis rajono ūkių derlingumas daug didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių.

Tarp Radviliškio r. respondentinių daugiausia augalininkystės ir mišrių ūkių. Mišriuose ūkiuose karves laikė 11 respondentų. Iš karvės gavo vidutiniškai 5470 kg pieno.

2 pav. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Apibendrinus respondentinių ūkių rezultatus, nustatyta, kad dauguma dirbo pelningai. Bendroji produkcija vienam respondentui 2015 m. siekė: augalininkystės – 182,643 tūkst. Eur, gyvulininkystės – 68,268 tūkst. Eur, bendroji produkcija – 217,032 tūkst. Eur. Vidutinis bendrasis gamybinis pelnas 2015 m. sudarė 44,521 tūkst. Eur. Palyginimui Lietuvoje 2014 m. bendroji produkcija buvo 27,926 tūst. Eur, o rajono 2014 m. – 250,725 tūkst. Eur. Sumažėjimą lėmė nukritusios produkcijos supirkimo kainos.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis.

Bendrojo įsiskolinimo koeficiento rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė ir finansinė rizika.

Bendrojo mokumo rodiklis rodo ūkio gebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip efektyviai ūkiai naudoja visus išteklius, kiek 1 turto litas sukuria pajamų. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau valdomas turtas. Palyginimui duomenys pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Parengta pagal 2015 m. Radviliškio r. respondentinių ūkių duomenis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi