Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

Vida Gailiūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2017-11-12

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo duomenų šaltinis. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veikos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m., o ES ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 metų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Duomenys pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtrą ir priimti atitinkamus sprendimus. Išsamiausiai nagrinėjamos gamybos sąnaudos, pelnas ir produktyvumas. Informacija, susijusi su konkretaus ūkio veikla, neskelbiama. Anketoje nėra ūkininko pavardės – kiekvienas ūkis turi kodą, pagal kurį gali matyti savo rezultatus.

Apibendrinti rajono respondentinių ūkių duomenys

LŽŪKT Radviliškio r. biuras į ŪADT 2016 m. pateikė duomenis iš 33 rajono ūkių. Pagal bendrą žemės plotą rajone vyravo vidutiniai ūkiai. Vidutinis ūkio dydis – 209,54 ha, mažiausias ūkis –17,26 ha; didžiausias – 815,08 hektaro.

Bendras žemės ūkio plotas, ha

Web-lentele1-Rad

Lygindami duomenis matome, kad bendras žemės plotas rajone didėja, ūkiai stambėja.

Web-pav1-Rad1 pav. Augalininkystės kultūrų vidutinis derlingumas, t/ha

Iš pateiktų diagramos duomenų matosi, kad kai kurių žemės ūkio augalų derliai mažesni nei 2015 metais. Mažesniam derlingumui įtakos turėjo pavasarinė sausra ir nepalankios derliaus nuėmimo sąlygos. Pagrindiniai augalai: kviečiai, miežiai, rapsai.

Web-pav2-Rad2 pav. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Rajono respondentiniuose pienininkystės ūkiuose didžiausias karvių skaičius – 148, o primilžis – 7,07 tonos. Iš 33 ūkių karves augino 11 ūkių, vidutinis karvių kaičius – 50, o vidutinis primilžis iš karvės – 4,93 tonos.

Web-pav3-Rad3 pav. Ūkio veiklos ekonominiai rodikliai

Iš pateiktos diagramos matome, kad 2015 m. ūkių pajamos, lyginat su 2016 m., sumažėjo 0,85 proc. ir daugelis ūkių dirbo nuostolingai. Pajamų mažėjimui įtakos turėjo žieminių ir vasarinių žemės ūkio augalų auginimo sąlygos, grūdų kokybė ir supirkimo kainos.

Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele2-Rad

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kokį turto procentą sudaro nuosavybė, kiek turto ūkis įsigijęs nuosavomis lėšomis. Kuo didesnė reikšmė – tuo ūkis stabilesnis. Iš lentelės matome, kad rajono ūkiai buvo stabilūs.

Bendrojo įsiskolinimo koeficiento rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Rajono ūkiai nerizikingi. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė ir finansinė rizika.

Bendrojo mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Iš rodiklių matome, kad rajono ūkiai mokūs ir patrauklūs kreditoriams, nes turi apyvartinių lėšų perteklių.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek vienam pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rajono ūkių rodiklis blogas, tai reiškia, kad yra kainodaros ir gamybos išlaidų problemų.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kaip ūkiai efektyviai naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau valdomas turtas.

Rajono respondentiniai ūkiai gauna mažesnes subsidijas negu Lietuvos vidurkis.

Parengta pagal 2016 m. Radviliškio r. respondentinių ūkių duomenis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi