Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Raseinių rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų apžvalga

Vida Mankuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-11-30

Siekiant įgyvendinti bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis –ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai daryti padeda ŪADT – unifikuota informacinė sistema, kuri atspindi prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Šios sistemos pagalba teikiama informacija apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbtina. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus, kadangi reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas.

LŽŪKT Raseinių r. biuras 2015 m. į ŪADT tinklą pateikė 30 respondentinių ūkių anketų. Analizuojant respondentinių ūkių duomenis, matyti, kad vidutinis ūkio dydis rajone buvo 98,13 ha arba 30 proc. mažesnis nei 2014 metais. Pagal dirbamos žemės plotus 14 ūkių dirbamos žemės plotas buvo tik iki 50 ha, 11 – nuo 51 ha iki 150 ha, 5 – nuo 151 ha iki 470 hektarų. Apibendrinus duomenis, galima teigti, kad į 2015 m. respondentų atranką pateko smulkesni ūkiai.

Augalininkystė

Raseinių r. žemės derlingos, tad palanku auginti grūdinius augalus, rapsus, bulves. Vidutiniai rajono respondentinių ūkių derlingumo rodikliai 2015 m., lyginant su 2014 m. vidutiniais Lietuvos respodentinių ūkių rodikliais, buvo didesni, išskyrus lauko daržovių. Rajone nėra daug ūkių, užsiimančių prekine daržininkyste.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas, t/ha

Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad vidutinis augalų derlingumas, lyginant 2015 m. su 2014 m., rajone buvo mažesnis: rugių – 22 proc., miežių – 6 procentais. Tai lėmė nepalankios oro sąlygos derliaus nuėmimo metu.

Gyvulininkystė

Vienam rajono respondentiniam ūkiui 2015 m. teko vidutiniškai 26 melžiamos karvės, kai vidutiniškai Lietuvoje – 4,1. Stambiausiame pieno ūkyje buvo 140 melžiamų karvių, mažiausiuose pieno ūkiuose – nuo 1 iki 10.

Vidutiniškai rajone 2015 m. primelžta 126 t pieno arba 5 t mažiau nei 2014 metais. Didžiausias primelžto pieno kiekis – 564,84 t, mažiausias – 2,16 tonos. Vidutinis primilžis iš karvės 2015 m. – 4,62 t, lyginant su 2014 m. vidurkiu Lietuvoje (5,22 t), buvo 0,6 t mažesnis.

1 pav. Vidutinis gyvulių skaičius ir produktyvumas

Bendroji produkcija

Bendrąją respondentinių ūkių produkciją sudarė augalininkystės, gyvulininkystės produkcija ir kita pelninga veikla. Raseinių r. respondentinių ūkių bendroji produkcija 2015 m. sudarė vidutiniškai 85502 eurus.

2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra, proc.

Iš pateikto 2 pav. matyti, kaip bendrosios produkcijos struktūra pasiskirstė pagal veiklos sritis. Didžiausios augalininkystės pajamos, t. y. 65 proc., gyvulininkystei teko 30 proc. veiklos pajamų, 2 proc. sudarė pajamos už nuomą, 1 proc. už paslaugas ir 2 proc. už miškininkystę ir perdirbimą.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Raseinių r. ūkių veiklos ekonominiai rodikliai 2015 m. parodė, kad respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas sudarė vidutiniškai 3843 eurus. Iš atrinktų 30 respondentinių ūkių net 17 dirbo pelningai.

Išanalizavus veiklos ekonominius rodiklius, galima teigti, kad kai kurie respondentiniai ūkiai buvo priklausomi nuo subsidijų. Subsidijų dalis pajamose sudarė 33,10 procento. Tad Europos Sąjungos parama tokiems ūkiams labai reikalinga, priešingu atveju jie taptų nuostolingi ir veiklą vykdyti būtų sudėtinga.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi