Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Rietavo savivaldybės respondentinių ūkių 2020 m. duomenų analizė

Lina Sakalauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rietavo sav. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-11-25

LŽŪKT Rietavo savivaldybės biure buvo užpildyta 13 respondentinių ūkių anketų, atspindinčių veiklą 2020 metais. Ūkiai skyrėsi veiklos pobūdžiu, struktūra ir dydžiu.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT ) – tai vieninga visų Europos Sąjungos valstybių ūkių duomenų sistema, kurios informacija naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Duomenys į ŪADT pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti įvairių ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Apibendrinti 13 ūkių duomenys

Rietavo savivaldybės biure buvo užpildyta 13 respondentinių ūkių anketų apie veiklą 2020 metais. Ūkiai skyrėsi veiklos pobūdžiu, struktūra ir dydžiu. Pateiktų respondentinių ūkių duomenys lyginami su šalies respondentinių ūkių vidutiniais rezultatais.

Tarp savivaldybės respondentinių ūkių buvo 1 augalininkystės, 1 daržininkystės ir 11 gyvulininkystės ūkių.

Rietavo r. žemės nėra labai derlingos, todėl vyrauja gyvulininkystės ūkiai. Didžiausi žemės plotai skiriami pievoms ir ganykloms. Tarp tinkamiausių gyvuliams šerti žemės ūkio augalų 2020 m. dominavo vasariniai miežiai, kviečiai ir avižos.

1 pav.Vidutinis Rietavo sav. augalų derlingumas tarp gyvulininkyste užsiimančių ūkių, t/ha

Rietavo sav. augalų derlingumas analizuojamu 2018–2020 m. laikotarpiu didėjo. Tai lėmė padidėję respondentų žemės ūkio naudmenų plotai ir palankesnės gamtinės sąlygos. Lyginant 2020 su 2019 m., derlingumas daugiausiai didėjo: avižų – 28,31 proc., vasarinių kviečių – 12,80 proc. ir vasarinių miežių – 7,79 proc. Derlingumai iš 1 ha nėra dideli, nes ūkiai grūdinius augina savo ūkio pašarams, ne parduoti, nenaudoja daug chemijos, trąšų.

1 lentelė. Primilžis iš vienos karvės 2018–2020 m., t

Matome, kad vidutinis primilžis iš vienos karvės Rietavo savivaldybėje visu analizuojamu laikotarpiu buvo didesnis nei vidutinis Lietuvos respondentų ūkiuose. Kadangi ūkiai dažniausiai verčiasi pienine gyvulininkyste, daugiausiai investuojama ir didžiausias dėmesys skiriamas pieno gavybai.

Analizuoti ekonominiai rodikliai

Sprendžiant veiklos finansines problemas, labai svarbi ūkio finansinių rodiklių analizė. Kokį finansavimo šaltinį bepasirinktų ūkis, analizuojami keli pagrindiniai finansiniai rodikliai: grynasis pelningumas, skolos rodiklis ir grynojo pelningumo be dotacijų rodikliai.

2 lentelė. Respondentinių ūkių ekonominiai rodikliai 2020 m.

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Rietavo sav. rodiklis 2020 m. siekia 0,33 proc. – šiek tiek blogesnis už Lietuvos vidurkį. Tai rodo, kad daugelio ūkių veikla buvo pelninga, bet todėl, kad didžiąją pajamų dalį sudarė gautos išmokos iš ES. Vertinant grynojo pelningumo rodiklį be dotacijų, galima daryti išvadą, kad subsidijos ūkio ekonominiam gyvybingumui labai svarbios. Be jų ūkiai neveiktų pelningai.

Skolos rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolintomis lėšomis. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4–0,6. Vidutinis Rietavo sav. respondentinių ūkių rodiklis 2020 m. buvo 0,16 – t. y. labai geras, bet tuo pačiu rodo, kad galbūt neišnaudojamos visos ūkio plėtros, modernizavimo ir atsinaujinimo galimybės.

ŪADT duomenimis paremtos analizės naudingos suinteresuotosioms šalims (juridiniams asmenims ar individualiems ūkininkams), norinčioms palyginti savo ir kitų padėtį. Pavyzdžiui, ūkininkai gali palyginti savo ir kitų sektoriaus arba regiono ūkininkų ūkių struktūrą ir veiklos rezultatus arba sužinoti, ar jų sąnaudos konkurencingos. Pagal šią informaciją galima nustatyti, kuriose srityse reikia patobulinimų. Ūkininkų dalyvavimas tinkle labai svarbus siekiant aukštos duomenų kokybės. Šie duomenys tiesiogiai prisideda prie geresnio žemės ūkio politikos formavimo, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų ir, žinoma, prie Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi užtikrinimo.

Parengta pagal Rietavo sav. respondentinių ūkių analizę