Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Rokiškio rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Asta Urbonienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-11-07

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. atliekama ūkininkų veiklos finansinė ir ekonominė analizė. Tai daroma analizuojant Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis teikia savanoriškai. Į tinklą pateko 29 Rokiškio r. respondentinių ūkių 2015 m. duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Rokiškio r. žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimuose dalyvavo 29 ūkininkai. Ūkiai skyrėsi ūkine veikla, dydžiu ir struktūra. Pagal ūkinę veiklą atrinkta 17 augalininkystės, 1 gyvulininkystės ir 11 mišria ūkine veikla užsiimančių ūkių.

Bendras dirbamos žemės plotas sudarė 5531,24 ha, vidutinis ūkio dydis – 190,73 ha; mažiausias ūkis – 18,06 ha, didžiausias – 854,32 ha. Vidutinis ūkio dydis 2014 m. buvo 173,35 ha. Vidutinis Rokiškio r. respondentinių ūkių dirbamos žemės plotas 2015 m. didesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m., kuris buvo 43,27 ha.

1 pav. Bendras žemės plotas, ha

Augalininkystė

Rokiškio r. žemės nederlingos, priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti. Respondentinių ūkių vidutinis augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m. buvo: kviečių – 4,56 t/ha, rugių – 3,33 t/ha, miežių – 3,84 t/ha, avižų – 3,09 t/ha, kvietrugių – 3,5 t/ha, grikių – 1,35 t/ha, rapsų – 1,85 t/ha. Lyginant su respondentinių ūkių turimos žemės plotu, 2015 m. rugių, avižų, kvietrugių ir grikių derlingumas viršijo Lietuvos vidurkį. Kviečių, miežių ir rapsų derlingumas 2015 m. buvo mažesnis nei Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis. Palyginus kviečių, rugių ir rapsų 2015 m. vidutinį derlingumą su 2013 m. ir 2014 m. vidutiniu derlingumu matyti, kad visų augalų vidutinis derlingumas buvo didesnis. Tačiau, kaip matome diagramoje, 2015 m. vidutinis kviečių ir rapsų derlingumas dar nepasiekė vidutinio šių augalų derlingumo Lietuvoje 2014 metais. Vidutinis rugių derlingumas 2015 m. buvo didesnis už vidutinį jų derlingumą Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 metais.

2 pav. Javų derlingumas, t/ha

Gyvulininkystės situacija

Rajono respondentiniuose ūkiuose vidutinis karvių skaičius 2015 m. – 25 vnt. Viename iš didžiausių ūkių – 64 melžiamos karvės.

Laikomų karvių skaičius (vidutiniškai rajone) 2015 m., lyginant su 2014 m. ir 2013 m., sumažėjo. 2013 m. laikomų karvių skaičius (vidutiniškai rajone) buvo 42 vnt., 2014 m. – 40 vnt., o 2015 m. – 25 vnt. Lygindami 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. duomenis, matome, kad 2015 m. melžiamų karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose labai sumažėjo. Įtakos turėjo tai, kad mažėjant pieno supirkimo kainoms dalis pienininkyste užsiimančių ūkių veiklą pakeitė į augalininkystę arba mėsinę gyvulininkystę.

3 pav. Karvių skaičius, vnt.

Vidutinis primilžis iš karvės 2015 m. Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose buvo 4,78 t. Vidutinis primilžis iš karvės 2014 m. – 5 t. Lyginant su 2014 m., primilžis iš vienos karvės buvo 0,22 t mažesnis. Vidutinis primilžis Lietuvoje 2014 m. buvo 5,22 t.

4 pav. Primilžis iš karvės, t

Bendrosios produkcijos struktūra

Dauguma respondentų 2015 m. vertėsi augalininkyste arba mišria ūkine veikla. Ūkio bendrosios produkcijos struktūroje augalininkystė sudarė 75,49 proc., o gyvulininkystė – 23,60 proc. Tai lėmė valstybės ekonominė politika.

Iš gamybinės komercinės veiklos 2015 m. pelno gavo tik 9 respondentiniai ūkiai.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Turto apyvartumo koeficientas rodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek 1 turto euras sukuria pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Rokiškio r. respondentinių ūkių turto apyvartumas 2015 m. buvo vidutiniškai 0,23. Šis Lietuvos respondentinių ūkių rodiklis 2014 m. buvo vidutiniškai 0,28.

Bendrojo respondentinių ūkių įsiskolinimo koeficientas rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. 2015 m. respondentinių ūkių vidutinis bendrojo įsiskolinoimo koeficientas – 0,17. Lietuvoje šis rodiklis 2014 m. buvo vidutiniškai 0,16.

Rokiškio r. 2015 m. subsidijų gamybai dalis pajamose sudarė 39,32 proc. ir 15,39 proc. lenkė vidutinę Lietuvoje 2014 m., taip pat buvo 16,61 proc. didesnė už 2014 m. rajono rodiklį.

5 pav. Subsidijų gamybai dalis pajamose, proc.

Parengta pagal Rokiškio r. 2015 m. respondentinių ūkių analizę.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi