Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Rokiškio rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

Renata Kibildienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2017-10-10

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) buvo sukurtas 1965 m., kad būtų lengviau vykdyti tuometinę Europos Bendrijos bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pagrindinė tinklo paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes.
ŪADT yra žemės ūkio gamybinių ir ekonominių duomenų šaltinis. Remiantis jame sukauptais duomenimis, galima atlikti palyginimus ES mastu. Europos Komisija tikrina ir tvarko surinktus duomenis, kad galėtų atlikti jų analizę ir paskelbti.

Užpildyta per 30 anketų

LŽŪKT Rokiškio r. biure 2016 m. užpildyta 31 respondentinio ūkio anketa. Ūkiai skiriasi savo ūkine veikla, dydžiu ir struktūra. Pagal ūkinę veiklą atrinkti 8 augalininkystės ir 23 mišrūs ūkiai.

Rokiškio r. žemės nederlingos, priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti. Analizuojant 2016 m. rajono respondentų derliaus rodiklius, matosi, kad javų derlingumas mažesnis nei 2015 m. (1 pav.). Vidutinis ūkio dydis yra 196,32 hektaro.

Web-pav11 pav. Augalų derlingumas Rokiškio r. ūkiuose, t/ha

Didžioji dalis rajono respondentų 2016 m. vertėsi gyvulininkyste arba mišria ūkine veikla. Rokiškio r. vienam respondentiniam ūkiui, užsiimančiam pienine gyvulininkyste, teko vidutiniškai 40 pieninių karvių (Lietuvos vidurkis 2015 m. buvo 4,1). Viename ūkyje laikomos 242 karvės. Tai didžiausias rajono pienininkystės ūkis. Čia primilžis iš karvės buvo didžiausias ir siekė 6,14 t, rajono respondentinių ūkių vidutinis primilžis – 5,12 tonos. Tai rodo, kad rajono pienininkystės ūkiai siekia Lietuvos vidurkį, palyginus su 2015 m. (2 pav.).

Web-pav22 pav. Gyvulininkystės produktų gamyba, t

Bendroji produkcija rodo gamybinės žemės ūkio veiklos apimtį pinigine išraiška. Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 115 tūkst. eurų, Lietuvos vidurkis 2015 m. – 29 tūkst. Eur. Daugiausia pajamų gauta už augalininkystės produkciją, įtakos turėjo aukštesnės supirkimo kainos.

Web-pav33 pav. Bendrosios produkcijos struktūra ūkyje 2016 m.

Gamybinės veiklos pelnas rodo galutinį ūkio veiklos finansinį rezultatą. Rokiškio r. 2016 m. nuostolingai ūkininkavo 19 respondentų iš 31(61 proc.).

Apibendrinti finansiniai respondentinių ūkių rodikliai

Siekiant nustatyti Rokiškio r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumą 2016 m., apskaičiuoti finansiniai rodikliai pateikti lentelėje.

Lentelė. Vidutiniai rajono respondentinių ūkių 2016 m. finansiniai rodikliai

Web-lentele

Kapitalo pakankamumas rodo, kiek turto ūkis įsigijo nuosavomis lėšomis. Rokiškio r. 2016 m. vidurkis gana aukštas – 81,60 proc., jis beveik nesiskiria nuo šio Lietuvos respondentinių ūkių rodiklio 2015 metais.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis.

Bendrasis mokumas reiškia ūkio galimybes, esant būtinybei, trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose bendrojo mokumo rodiklis 2016 m. labai aukštas (41,17 Eur), palyginus su 2015 m. Lietuvos vidurkiu (4,38 Eur). Vadinasi, rajono ūkininkai gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus trumpalaikiu turtu.

Grynasis pelningumas – vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Jis pinigine išraiška rodo, kiek vienam pardavimų eurui tenka grynojo pelno. Rokiškio r. 2016 m. šis rodiklis neigiamas (– 0,28). Tai rodo, kad žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos pakankamai žemos, o gamybos išlaidos padidėjusios.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi