Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Šakių r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos apžvalga

Daiva Dražbienė
LŽŪKT Šakių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2018-11-28

© LŽŪKT nuotr.

Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuva kasmet Europos Komisijai teikia duomenis apie padėtį žemės ūkyje, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę. Kaip pagrindinis duomenų apie padėtį ūkiuose ir žemės ūkyje šaltinis yra naudojamas Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pagal ūkių tipologiją (ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotą) 2017 m. Šakių r. analizuoti 42 ūkiai. Kasmet apklausoje dalyvauja vis tie patys ūkiai. Remiantis jų duomenimis, galima pateikti informaciją apie realų pokytį per analizuojamus laikotarpius. Apklausoje dalyvavusių ūkių dydis yra labai įvairus – nuo 4,33 iki 1322,82 hektaro. Šakių r. tarp respondentinių ūkių vyrauja ūkiai, kurių dydis yra iki 300 ha. Vidutinis Šakių r. ūkio dydis 2017 m. siekė 321,09 ha. Kasmet pastebima ūkių stambėjimo tendencija.

Šakių kraštas turtingas derlingomis žemėmis, todėl vyrauja augalininkystės ūkiai. Kaip ir 2016 m., taip ir 2017 m. duomenimis, rajone iš auginamų grūdinių augalų populiariausi buvo kviečiai ir rapsai. Taip pat auginta miežių, cukrinių runkelių, avižų, kvietrugių ir bulvių.

Augalininkystė

Nors 2017-ieji nebuvo palankūs žemdirbystei dėl lietingų oro sąlygų, lyginant augalų derlingumo rodiklius su 2016 m., pastebima didėjimo tendencija: kviečių derlingumas didėjo 28,67 proc. ir siekė 7,27 t/ha, miežių – 12,16 proc. ir buvo 4,15 t/ha, avižų – 16,25 proc. ir siekė 3,72 t/ha, kvietrugių – 29,45 proc. ir gauta 5,23 t/ha, rapsų – net 49,2 proc. ir buvo 3,76 t/ha. Tačiau buvo tokių dirbamos žemės plotų, kuriuose dėl permirkusios žemės javų ir daržovių derliaus nuimti nepavyko. Todėl bulvių ir cukrinių runkelių derlingumas, palyginti su 2016 m., krito atitinkamai 23,34 ir 11,43 procento. Vidutinio derlingumo pokytis pavaizduotas 1 paveiksle.

Web-pav11 pav. Vidutinis derlingumas Šakių rajone 2016–2017 m., t

Gyvulininkystė

Iš 42 apklausoje dalyvavusių ūkių tik 10 buvo mišrūs, kurie vertėsi ir augalininkyste, ir gyvulininkyste. Iš jų 1 ūkis augino javus ir kiaules. Šiame ūkyje buvo 1870 kiaulių. Likusiuose ūkiuose 2017 m. pabaigoje buvo nuo 11 iki 143 melžiamų karvių. Vidutinis rajono respondentiniuose ūkiuose laikytų melžiamų karvių skaičius 2017 m. buvo 44 vnt., 5 karvėmis daugiau nei 2016 m. Šakių r. vidurkis.

Lyginant dvejų paskutinių metų duomenis, vidutinis primilžis iš karvės 2017 m. padidėjo ir siekė 7,34 tonos. Šis rodiklis priklauso nuo ūkio stambumo (2 pav.). Kuo stambesnis ūkis, tuo vidutinis primilžis didesnis. Tai rodo, kad ūkininkai gerai prižiūri gyvulius, rūpinasi jų sveikata, šeria savo ūkyje užaugintais kokybiškais pašarais.

Web-pav22 pav. Karvių skaičiaus ir pieno primilžio vidurkis Šakių r. 2017 m.

Šakių r. analizuotų ūkių bendroji produkcija 2017 m. sudarė 16 714 178,61 Eur. Tame skaičiuje augalininkystės produkcija sudarė 15 316 519,58 Eur, gyvulininkystės – 1 190 593,46 Eur, nuomos pajamos – 231,68 Eur ir pajamos iš paslaugų – 206 833,89 Eur. Lyginant vidurkį su 2016 m., ji sumažėjo 103 411 Eur, arba 33,9 procento. 2017 m. bendrosios produkcijos procentinė išraiška atsispindi 3 pav.

Web-pav33 pav. Bendrosios produkcijos struktūra Šakių rajono ūkiuose 2017 m., proc.

Pagal ūkių veiklos ekonominių rodiklių analizę respondentinių ūkių vidutinis gamybinis komercinis pelnas 2017 m. siekė 19 511 Eur. Lyginant su 2016 m., jis sumažėjo net 63,97 procento. Tokio nuosmukio pagrindinėmis priežastimis būtų galima įvardinti žemas produkcijos supirkimo kainas, išaugusias kintamąsias ir pastoviąsias ūkio sąnaudas. Analizuojant atskirus ūkius, 12 ūkių iš 42 apklaustųjų 2017 m. patyrė nuostolių (2016 m. buvo 30 nuostolingų ūkių). Iš jų 2 gyvulininkystės ūkiai, kadangi mažos pieno supirkimo kainos, o gyvulių išlaikymo išlaidos kiekvienais metais išlieka panašios.

Atlikus Šakių r. respondentinių ūkių analizę, apskaičiuoti ūkių veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodiklis aukštokas ir siekia 68,18 proc. Tai rodo, kad ūkiai stabilūs, nes turtas valdomas nuosavybės teise. Bendrojo įsiskolinimo koeficientas gana žemas – 0,32. Šakių r. ūkininkai neprasiskolinę ir jų finansinė rizika nedidelė.

Bendrojo mokumo koeficientas mūsų rajone yra 8,37. Tai reiškia, kad ūkiai savo trumpalaikiu turtu geba padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek grynojo pelno uždirbo 1 euras pardavimo pajamų. Jis mūsų rajone yra 0,21. Turto apyvartumo rodiklis yra 0,44. Vadinasi, 1 turto euras uždirbo 0,44 Eur pajamų. Galima daryti išvadą, kad turto valdymas yra nelabai efektyvus.

Subsidijų dalis pajamose sudarė 15,41 proc. Žiūrint viso rajono mastu, mūsų ūkininkai nėra priklausomi nuo subsidijų. Tačiau yra du analizuojami ūkiai, kurių subsidijų dalis viršijo 42 proc. nuo visų ūkio gaunamų pajamų. Taip pat buvo 9 ūkiai, kuriuose subsidijos tesiekė iki 9,78 proc. pajamų. 1 lentelėje pateikiami 2016–2017 m. veiklos efektyvumo rodikliai.

1 lentelė. Šakių r. respondentinių ūkių 2016–2017 m. veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi