Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Šakių r. ūkininkų ūkių 2022 m. veiklos apžvalga

Giedrė Dovydaitytė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2023-12-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

ES ūkių veiklos apskaitos rezultatai pradėti rinkti nuo 1996 m. Jie analizuojami ir skelbiami Ūkių apskaitos duomenų tinkle (ŪADT). Lietuva duomenis renka iš 1300 ūkininkų ūkių ir 48 bendrovių, kurie užsiima žemės ūkio veikla ir tvarko finansinę apskaitą. Į ŪADT Lietuva įsipareigojusi pateikti 1000 respondentų duomenis. LŽŪKT Šakių r. biuro konsultantės 2023 m. surinko ir pateikė 39 ūkių duomenis apie jų 2022 m. gamybinę finansinę veiklą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Remiantis 2022 m. duomenimis, aptariama Šakių r. ūkininkų statistika. Rajone analizuojamu laikotarpiu buvo mišrių, augalininkystės ir gyvulininkystės ūkių. Todėl aptariami pagrindiniai vidutiniai rodikliai Šakių r. ir pagal gamybos šakas.

Paanalizuokime, koks primilžis iš vienos karvės buvo ūkiuose, kuriuose dalis pajamų gauta pardavus pieną.

1 pav. Primilžio iš vienos karvės palyginimas, t

Lyginant su praeitais metais, pieno primilžis visuose ūkiuose didėjo. Galima daryti prielaidą, kad gerėjo pašarų kokybė ir gyvulių priežiūra. Rezultatams labai svarbu, už kokią kainą pavyksta sudaryti pardavimo sutartis ir realizuoti produkciją. Pardavimo kainos pavaizduotos diagramoje.

2 pav. Produkcijos pardavimo kainų palyginimas, Eur/t

Iš pateiktų duomenų matome, kad visuose sektoriuose pieno supirkimo kainos kilo, lyginant su 2021 metais.

Šakių r. rečiausiai auginti vasariniai rugiai ir grikiai. Dažniausiai auginti žieminiai kviečiai. Atskirose ūkio šakose 2022 m. derlingumas didesnis nei 2021 m., tačiau mažesnis, lyginant su 2020 metais. Žieminių rapsų derlingumas pagal bendrą Šakių r. rezultatą didesnis 2021 m., visose ūkio šakose buvo nežymus padidėjimas, išskyrus gyvulininkystės šakoje. Čia mažėjo.

3 pav. Derlingumo palyginimas, t/ha

Finansiniai ūkių rodikliai

Skolos ir turto santykis (D/A rodiklis) – tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės (finansines) skolas su jos visu turtu. Šis koeficientas rodo, kokia įmonės turto dalis finansuota iš skolintų lėšų.Įsiskolinimo rodiklis yra vienas iš įmonės finansinio sverto matavimo rodiklių. Kuo jis aukštesnis, tuo įmonė naudoja daugiau skolinto kapitalo. Kuo daugiau skolinto kapitalo – tuo didesnė rizika.

Paprastai skirtingų sektorių atstovai leidžia sau skirtingą įsiskolinimo koeficientą. Jei verslas smarkiai cikliškas, turėti daug skolų tikrai pavojinga. Ir atvirkščiai, jei verslas stabilus, bet reikalaujantis daug investicijų – veikti be skolinto kapitalo nebus efektyvu.

Normalu, jei vidutinėje įmonėje šis rodiklis svyruoja nuo 0,2 iki 0,5. Aišku, jis gali ir nepatekti į šias ribas, tačiau niekuomet neturėtų viršyti 1, nes tokiu atveju reikštų, kad įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto ir gali bankrutuoti.

Žemės ūkio verslas išskirtinis, nes remiamas valstybės, mokant dotacijas, susijusias su pajamomis. Jos teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, t. y. joms priskiriamos visos dotacijos, nepriskirtinos tik susijusios su turtu. Todėl labai svarbu įvertinti ūkio savarankiškumą, ar ūkis gebėtų vykdyti pelningą veiklą be valstybės paramos. Pagrindinės (tipinės) veiklos pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek pelno iš pagrindinės (tipinės) veiklos be valstybės paramos uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo ūkio priklausomybę nuo gaunamos paramos ir gebėjimą uždirbti pelno be paramos tiesiogiai iš vykdomos pagrindinės veiklos. Žema rodiklio reikšmė, ypač neigiama (nuostoliai) arba daug mažesnė, lyginant su grynojo pelningumo be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklio reikšme, rodo, kad ūkis priklausomas nuo paramos, veiklą vykdė neefektyviai ar net nuostolingai ir be valstybės paramos pelningos jos vykdyti negalėtų arba būtų labai ribotas. Tokie ūkiai labai priklausomi nuo išorinių veiksnių, t. y. žemės ūkio sektoriaus rėmimo politikos, todėl nėra konkurencingi ir natūraliomis rinkos sąlygomis verslo vykdyti nesugebėtų.

Pateiktoje finansinių rodiklių lentelėje matome, kad gyvulininkystės ūkiai 2020 ir 2021 m. būtų vykdę nuostolingą veiklą, jei nebūtų gavę dotacijų, susijusių su pajamomis. Visų ūkių skolos rodiklis geras, skolos neviršija turimo turto.

2022 m. buvo sudėtingi dėl ekonominių ir politinių sąlygų, nežiūrint į tai, ūkininkai, atsižvelgdami į susidariusią situaciją, sugebėjo efektyviai vykdyti veiklą ir pasiekti geresnių rezultatų.