Lapkričio 28 d., pirmadienis | 22

Skuodo r. respondentinių ūkių 2020 m. duomenų analizė

Živilė Bagočienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-11-23

Skuodo r. 2021 m. į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) pateikti 22 respondentinių ūkių duomenys apie gamybinę ir finansinę veiklą 2020 m.

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, vykdomas ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės monitoringas. Tai padeda daryti ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Skuodo r. 2021 m. į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) pateikti 22 respondentinių ūkių duomenys apie gamybinę ir finansinę veiklą 2020 m. Remdamiesi apskaitos duomenimis ir atliktomis individualiomis analizėmis, matome objektyvią ir visapusišką informaciją apie įvairių kategorijų ūkių pajamas, ūkinę ir ekonominę veiklą.

Skuodo r. dauguma mišrių ūkių, tarp kurių vyrauja gyvulininkystė. Dėl to didžiausi dirbami žemės plotai skiriami pievoms ir ganykloms. Iš 22 respondentinių ūkių tik du buvo augalininkystės ir vienas paukštininkystės, tik jis ne Skuodo r. ir jo duomenys nelyginami. Atrinktuose ūkiuose 2019 m. laikyta vidutiniškai 73,80 galvijo, lyginant su 2020 m., jų daugėjo ir buvo vidutiniškai 82,35. Daugiausia viename ūkyje 2020 m. laikyta vidutiniškai 284,50 galvijo, o mažiausiai – 22,50. 1 lentelėje nurodyta, kiek vidutiniškai laikyta gyvulių 2019 ir 2020 m., ir jų pokytis, lyginant su ankstesniais metais.

1 lentelė. Vidutinis galvijų skaičius ir jų pokytis

Lyginant analizuojamų ūkių 2019–2020 m. deklaruotus pasėlių plotus, matomas nežymus dirbamos žemės plotų sumažėjimas. Tai galėjo lemti mažų ūkių pasitraukimas dėl nepalankių ūkininkavimo sąlygų. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotas 2019 m. sudarė 2927,67 ha, o 2020 m. – 2872,01 ha. Pateiktoje diagramoje (1 pav.) aiškiai matoma, kad didžiausius plotus ir 2019 m., ir 2020 m. užėmė ganyklos. Tai lėmė gyvulininkystės ūkių vyravimas rajone.

Iš grūdinių augalų daugiausia auginta kviečių, avižų, miežių. Mažiausią naudmenų dalį sudarė rugiai.

1 pav. Pasėlių struktūra ir plotai, ha

Kiekvieno ūkininko tikslas – maksimalios pajamos ir pelnas. Ūkininkų ūkio pajamų samprata apibūdinama kaip nauda, pinigų kiekis ar suma, gaunama vystant žemės ūkį. Kadangi rajone vyrauja gyvulininkystės ūkiai, nenuostabu, kad daugiausiai pelno gauta iš gyvulininkystės produkcijos pardavimo. Lentelėje pateiktos 2019 ir 2020 m. pardavimo pajamos pagal ūkio šakas, parduotos produkcijos rūšis ir parduotos produkcijos kiekiai.

2 lentelė. Pardavimo pajamos, jų struktūra

2 pav. Pardavimo pajamų struktūra pagal pajamų grupes, Eur

Pajamos laikomos svarbiu rodikliu vertinant visuomenės gyvenimo gerovę ir kokybę. Taip pat ir ūkininkų gyvenimo kokybė priklauso nuo pajamų ir turimo turto lygio, kuris leidžia tenkinti prekių ir paslaugų vartojimo poreikius. Atlikus ūkių ekonominių ir finansinių rodiklių analizę ir siekiant sėkmingai ūkininkauti bei plėsti veiklą, reikia analizuoti pasiektus rezultatus, daryti atitinkamas išvadas ir numatyti tolesnius tikslus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.