Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Skuodo rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos rezultatai

Laima Mickienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro apskaitos konsultantė
2017-11-20

Europos Sąjungos (ES) ŪADT sistema veikia jau nuo 1965 m., tačiau ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius ir perduoda duomenis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Respondentinių ūkių duomenys nagrinėjami pagal skirtingas ūkininkavimo formas: ūkio ekonominį dydį, žemės kokybę, apskritis, mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Keičiantis žemės ūkio politikai, tai leidžia palyginti atskirų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas, priimti atitinkamus sprendimus. Žemės ūkio gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Į Lietuvos ŪADT iš visų Lietuvos rajonų patenka ir analizuojami skirtingo ūkininkavimo tipo ir ekonominio dydžio ūkiai.

Skuodo r. 2016 m. atrinkti ir išanalizuoti 24 ūkių duomenys, iš jų 6 augalininkystės ir 18 gyvulininkystės ūkių. Vidutinis bendras valdomos žemės plotas 2015 m. buvo 86,83 ha, 2016 m. padidėjo ir sudarė 116,20 ha, o Lietuvos mastu 2015 m. – 42,4 hektaro.

Web-pav1 Skuo1 pav. Bendras ūkių žemės plotas, ha

Bendras Skuodo r. respondentinių ūkių valdomos žemės plotas 2016 m. – 2788,85 hektaro. Apibendrinus rezultatus, matyti, kad Skuodo r. vyrauja vidutinio dydžio ūkiai, o Lietuvoje – smulkūs. Palyginę 2015 m. ir 2016 m. duomenis, matome, kad ūkiai Skuodo r. stambėja, plečiasi. Kitoje diagramoje matyti, kaip kito vidutinis žemės ūkio augalų derlingumas.

Web-pav2-Skuo2 pav. Vidutinis žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Palyginus 2015 m. ir 2016 m. Skuodo r. respondentinių ūkių rapsų derlingumą, 2016 m. jis padidėjo 2,14 t/ha, o kvietrugių – 0,58 t/ha. Bulvių derlingumas sumažėjo 2,77 t/ha. Lietuvos mastu atitinkamai padidėjo rapsų ir sumažėjo bulvių derlingumas.

Skuodo r. respondentiniuose ūkiuose vyravo pieninė gyvulininkystė. Išanalizuota 18 ūkių, kuriuose laikytos melžiamos karvės. Daugiausia ūkyje laikytos 174 melžiamos karvės, o mažiausiai – tik 1 melžiama karvė. Melžiamų karvių vidurkis rajone 2016 m. – 40 vnt. viename ūkyje, o Lietuvoje – 4,1 vnt., todėl galima teigti, kad Skuodo r. stipriai išvystyta pieninė gyvulininkystė. Skuodo r. respondentiniuose ūkiuose 2016 m. iš vienos karvės primelžta 5,65 t pieno, Lietuvos respondentiniuose ūkiuose – 5,04 tonos. Primilžis iš vienos karvės Skuodo r. respondentų ūkiuose didesnis nei Lietuvos vidurkis.

Web-pav3-Skuo3 pav. Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Nagrinėdami žemiau esančias diagramas, matome, kad 2015 m. ir 2016 m. Skuodo r. respondentinių ūkių bendroji produkcija beveik nepakitusi. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose vyrvo augalininkystė, o Skuodo r. – gyvulininkystė.

Web-pav4-Skuo4 pav. Bendroji produkcija, proc.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis Skuodo r. 2015 m. – 0,16, o 2016 m. – 0,17, Lietuvoje – 0,16. Tai turima turto dalis, finansuojama skolomis. Šis rodiklis beveik toks pat, kaip ir Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2015 metais. Galima daryti išvadą, kad Skuodo r. ūkininkai lėšas skolinosi racionaliai ir apgalvotai.

Skuodo r. respondentinių ūkių vidutinis bendrojo mokumo rodiklis – 42,77, kuris 2015 m. Lietuvoje buvo tik 4,38. Tai reiškia, kad Skuodo r. respondentiniams ūkiams nesunku padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Tokie ūkiai labai patrauklūs kreditoriams.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Skuodo r. šio rodiklio vidutinė reikšmė 2016 m. buvo 0,01, o 2015 m. Lietuvoje – 0,07.

Turto apyvartumo rodiklis 2016 m. Skuodo r. vidutiniškai 0,25, o 2015 m. Lietuvoje – 0,24. Mažesnė šio rodiklio reikšmė rodo, kad Skuodo r. ūkiai nepakankamai efektyviai valdė savo turtą. Skuodo r. respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose 2016 m. buvo vidutiniškai 35,01, o 2015 m. Lietuvoje – 26,26 procento. Lietuvos respondentinių ūkių subsidijų dalis mažesnė nei Skuodo r., tai reiškia, kad 35,01 proc. visų ūkio gaunamų pajamų sudarė subsidijos.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi