Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Trakų r. respondentinių ūkių 2019 m. duomenų apžvalga

2020-11-24

© LŽŪKT nuotr.

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Respondentiniai ūkiai apima beveik visus šalies rajonus. Pagal jų duomenis atliekama ūkininkų ūkių ekonominė analizė. Ūkiai atrenkami pagal statistinės atrankos metodą.

Augalininkystės apžvalga

Trakų rajone 2019 m. buvo atrinktas 21 ūkis. Jie grupuoti pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotus. Ūkiai buvo mišrūs, nedideli ir juose daugiausia plėtotas ekologinis ūkininkavimas, nenaudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Derlius didinamas agrotechninėmis priemonėmis. Remdamiesi pateikta lentele, matome, kad nuo 2014 m. iki 2019 m. bendras deklaruotas plotas Trakų r. padidėjo 2200,07 ha, bet pateiktų paraiškų skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo 226 vnt., todėl galime daryti išvadą, kad ūkiai Trakų r. stambėjo ir deklaravo daugiau žemės ūkio naudmenų. Ta pati tendencija stebima ir Lietuvos mastu: nuo 2014 m. iki 2019 m. bendras deklaruotas plotas padidėjo 90197,84 ha, pateiktų paraiškų skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo 16524 vnt.

1 lentelė.Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus palyginimas

Web-lentele1

Analizuojant 2 lentelę, matome, kad 2018 m. ir 2019 m. ir Trakų rajone, ir Lietuvoje didžiausią dalį pasėlių struktūroje sudaro augalai: I grupės – augalai ariamoje žemėje, pūdymas, VI grupės – daugiametės ganyklos, natūralios ir pusiau natūralios pievos ir II grupės – azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje.

2 lentelė. Deklaruoti plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes

Gyvulininkystės apžvalga

Web-lentele2

Gyvulininkystės ūkių Trakų rajone labai mažai. Kiaulių auginimas buvo uždraustas dėl jų maro. Daugiausia gyvuliai laikyti asmeniniam vartojimui. Iš analizuotų 21 ūkio 8 ūkiai laikė melžiamų karvių.

Web-pav11 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje 2019 12 31

Web-pav22 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje 2018 12 31

Lentelėje matome, kad Trakų r. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruoti 264 galvijų laikytojai (2018 m. – 352), kurie laikė 1713 vnt. galvijų (2018 m. – 1818). Kalbant apie karvių skaičių, tai 2019 m. gruodžio 31 d. Trakų r. buvo registruota 543 vnt. karvių (2018 m. – 637). Lygindami pateiktas lenteles, matome, kad Trakų r. mažėja ir galvijų laikytojų, ir laikomų galvijų skaičius.

Ekonominiai rodikliai

Atlikus ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad Trakų r. respondentų grynasis pelningumas 2019 m. – 0,35; 2018 m. – 0,27. Tuo metu Lietuvos mastu – 2019 m. – 0,32; 2018 m. –0,31. Ir Trakų r., ir Lietuvoje 2019 m. grynojo pelningumo rodiklis padidėjo, palyginti su 2018 m. Grynasis pelningumas – tai vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Šio rodiklio reikšmė rodo, kiek vienam pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno. Gauta reikšmė reiškia, kad Trakų r. respondentų 2019 m. vienas pardavimo pajamų euras uždirbo 0,03 Eur daugiau pelno, palyginti su visos Lietuvos respondentais.

Labai svarbus ūkio finansinei analizei yra grynojo pelningumo be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklis, rodantis ūkio gebėjimą gauti pelno, negaunat išmokų. Lietuvos respondentų reikšmė – 2019 m. -0,02, 2018 m. -0,06. Trakų r. 2019 m. -0,43, 2018 m. -0,37. Galima daryti išvadą, kad Trakų r. respondentai labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, be jų negali vykdyti pelningos veiklos. Būtina ieškoti sprendimų, kaip uždirbti daugiau pajamų, mažinti sąnaudas, kad kuo mažiau būti priklausomiems nuo paramos, t. y. nuo išorinių politinių veiksmų, kuriems tiesioginio poveikio ūkiai negali daryti.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi