Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Trakų rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų apžvalga

2017-11-29

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, tai yra ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 metų. Respondentiniai ūkiai apima beveik visus šalies rajonus. Pagal jų duomenis atliekama ūkininkų ūkių ekonominė analizė. Ūkiai atrenkami naudojant statistinės atrankos metodus.

Augalininkystės apžvalga

Trakų rajone 2016 m. atrinkti 22 respondentiniai ūkiai. Visi sugrupuoti pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotus. Ūkiai buvo mišrūs, nedideli, juose daugiausia plėtotas ekologinis ūkininkavimas, nenaudotos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Derlius didintas agrotechninėmis priemonėmis. Didžiausias analizuojamų ūkių dirbamas žemės plotas 2016 m. buvo 503,11 ha, o mažiausias – 3,3 ha, vidutinis rajone – 106,62 hektaro. Respondentinių ūkių bendro ploto duomenys pateikti 1 paveiksle.

Web-pav1-Trakai1 pav. Bendras žemės plotas, ha

Ūkiai 2016 m. daugiau augino kviečių, kvietrugių, rugių, grikių ir bulvių. Grūdinių augalų derlingumas buvo: rugių – 1,79 t/ha, kviečių –2,57 t/ha, miežių –1,35 t/ha, kvietrugių – 2,48 t/ha, avižų –1,69 t/ha, mišinių – 1,90 t/ha, grikių – 1,52 t/ha, bulvių – 10,31 t/ha, lauko daržovių – 9,31 t/ha. Geriausiai 2016 m. užderėjo kviečiai – 2,57 t/ha, vidurkis Lietuvoje 2015 m. buvo 5,68 t/ha, mažiausias buvo miežių derlius – 1,35 t/ha, vidurkis Lietuvoje 2015 m. – 4,03 t/ha. Grūdinių augalų derlingumo duomenys pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Web-lentele1-Trakai

Gyvulininkystės apžvalga

Gyvulininkystės ūkių Trakų r. labai mažai. Kiaules auginti uždrausta dėl kiaulių maro. Daugiausia gyvulių laikyta asmeniniam vartojimui. Iš analizuotų 22 ūkių 9 laikė melžiamų karvių. Vidutiniškai Trakų r. respondentiniuose ūkiuose laikytos 5 karvės (3 respondetiniai ūkiai laikė po 1 karvę, vidurkį didina vienas ūkis, kuris laikė 26 melžiamas karves). Iš vienos karvės 2016 m. primelžta vidutiniškai 3,6 t pieno, 2015 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis – 5,04 t pieno.

Ekonominiai rodikliai

Trakų r. 2016 m. analizuojamų respondentinių ūkio pajamų vidurkį sudarė 41998 Eur, iš jų augalininkystės pajamos – 72,16 proc., gyvulininkystės – 22,81 proc., paslaugų – 1,53 proc., agroturizmo – 0,02 proc., perdirbimo ir miškininkystės – 3,49 procento. Pajamų struktūra pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Pajamų struktūra, proc.

Web-lentele2-Trakai

Trakų r. respondentiniams ūkiams 2016 m. buvo nuostolingi, pelningai juos užbaigė tik 7 ūkiai (4 augalininkystės ir 3 vykdantys mišrią veiklą).

Kapitalo pakankamumo koeficientas rodo, kokį procentą ūkio turto ūkininkas įsigijęs nuosavomis lėšomis. Respondentinių ūkių kapitalo pakankamumas 2016 m. labai stabilus, kai kuriuose ūkiuose siekė net 100,00 proc., vidutinis rajone buvo 88,39 proc., o 2015 m. Lietuvos respondentių ūkių – 83,55 procento.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Šis rajono respondentų rodiklis 2016 m. buvo 0,12, o vidutis Lietuvoje 2015 m. – 0,16.

Grynasis pelningumas pinigine išraiška rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Šis rodiklis rajone neigiamas ir tai dar kartą įrodo, kad rajono ūkininkai labai priklausomi nuo gaunamų tiesioginių išmokų ir kitokios paramos.

Turto apyvartumo rodiklis rodo, kiek 1 turto euras uždirbo pajamų. Analizuojamuose ūkiuose šio rodiklio vidurkis 2016 m. – 0,11, 2015 m. Lietuvos vidurkis – 0,24.

Subsidijų gamybai dalis pajamose rodo, kokią visų ūkio gautų pajamų dalį sudaro gautos įvairios su pajamomis susijusios subsidijos. Trakų r. respondentiniuose ūkiuose labai didelę dalį pajamų sudarė subsidijos, vidurkis Lietuvoje 2015 m. buvo 26,26 proc., o Trakų r. analizuojamuose ūkiuose 2016 m. – 54,80 procento.

3 lentelė. Trakų r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele3-Trakai

Duomenys parengti pagal 2016 m. Trakų r. respondentinių ūkių analizę.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi