Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Ukmergės r. respondentinių ūkių 2020 m. duomenų apžvalga

Audronė Vaitkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ukmergės r. biuro ekonomikos konsultantė
2021-12-21

LŽŪKT Ukmergės r. biuro konsultantės į ŪADT pateikė 19 respondentinių ūkių 2020 m. duomenis. Dominavo augalininkystės ūkiai, auginantys javus, rapsus ir ankštinius augalus.

ŪADT sistemojekaupiama detali informacija apie ūkininkų ūkius. Pagal pateiktų anketų rezultatus Europos Sąjunga sprendžia bene vieną svarbiausių klausimų – kiek reikia dar paremti ūkininkus, kokius ūkius daugiau ar mažiau remti. Kiekviena šalis yra įsipareigojusi pateikti susistemintus duomenis į tinklą. Lietuva vidutiniškai pateikia 1000–1100 anketų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

LŽŪKT tvarko respondentų buhalterinę apskaitą, surenka duomenis ir pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui toliau apdoroti, atlieka visų respondentų veiklos individualias analizes.

Ukmergės r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 19 respondentinių ūkių 2020 m. duomenis. Dominavo augalininkystės ūkiai, auginantys javus, rapsus ir ankštinius augalus.

Daugiausia auginta kviečių, rapsų, miežių, rugių, avižų, žirnių ir pupų. Vidutinis bendras Ukmergės r. respondentinių ūkių valdomas žemės plotas buvo 130,82 ha, didžiausiais – 703,54 ha, mažiausias – 5,89 ha.

1 pav. Ukmergės r. augalų derlingumas, t/ha

Lyginant Ukmergės r. 2018–2020 m. augalų derlingumą, matyti, kad 2020 m. rajone pasiektas didžiausias derlingumas per visus trejus metus. Tam įtakos turėjo palankios gamtinės sąlygos. Žieminių kviečių rajono respondentiniuose ūkiuose nukulta vidutiniškai po 6,85 t/ha, rugių – 3,46 t/ha, vasarinių miežių – 4,55 t/ha, žieminių kvietrugių – 4,41 t/ha, žieminių rapsų – 3,95 t/ha. Lyginant grūdinių augalų derlingumą minėtu laikotarpiu, visų augalų derlingumas 2020 m. buvo vienas didžiausių rajone.

Analizuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai

Ukmergės r. respondentinių ūkių 2020 m. veiklos rezultatus geriausiai atspindi ūkių grynojo pelningumo ir grynojo pelningumo, be dotacijų, susijusių su pajamomis, vidutinės rodiklių reikšmės, kurios pavaizduotos 2 ir 3 paveiksle.

2 pav. Ukmergės r. ūkių grynasis pelningumas, koef.

Analizuojant 2020 m. Ukmergės r. veikusių ūkių vidutinius grynojo pelningumo rodiklius, kurie rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno, matyti, kad Ukmergės r. ūkiai veiklą vykdė gerokai pelningiau nei 2018–2019 m. ir tik šiek tiek pelningiau palyginti su visų Lietuvos ūkių pasiektu vidutiniu rezultatu, visu 2018–2020 m. laikotarpiu.

Grynojo pelningumo rodiklis (be dotacijų, susijusių su pajamomis) rodo, kiek grynojo pelno (be dotacijų, susijusių su pajamomis) uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz., išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Žema rodiklio reikšmė, ypač neigiama (nuostoliai), rodo, kad ūkis priklausomas nuo paramos, veiklą vykdė neefektyviai ar net nuostolingai ir be dotacijų, susijusių su pajamomis, veiklos vykdyti negalėtų.

3 pav. Ukmergės r. ūkių grynasis pelningumas (be dotacijų, susijusių su pajamomis)

Vertinant vidutinius visų Ukmergės r. respondentinių ūkių 2020 m. pasiektus rezultatus, galima daryti išvadą, kad tik pastaraisiais metais ūkiams pavyko gauti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Pateiktoje diagramoje aiškiai matyti, kad 2018 ir 2019 m. Ukmergės r. ūkiai labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų (už pasėlius, galvijus ir kt.). Nustatyta, kad ūkiai veiklą vykdė netgi nuostolingai ir be dotacijų, susijusių su pajamomis, jos vykdyti negalėtų. Visu analizuojamu laikotarpiu Lietuvos ūkiai be paramos pelningai veiklą vykdė tik 2020 m., kurių grynasis pelningumas be dotacijų, susijusių su pajamomis, siekė vidutiniškai 0,09, t. y. 1 pardavimo pajamų euras jiems uždirbo 0,09 euro grynojo pelno.

Vertinant ūkių veiklos efektyvumą, dažnai skaičiuojamas turto pelningumo rodiklis, kuris rodo, kiek naudingai panaudojamas ūkio turtas, t. y. kiek grynojo pelno uždirbo 1 į turtą investuotas euras.

4 pav. Ukmergės r. ūkių Turto pelningumas, koef.

Ukmergės r. ūkių Turto pelningumo rodiklis 2020 m. buvo 0,19, t. y. 1 į turtą investuotas euras rajono ūkiuose uždirbo 19 centų grynojo pelno. Lyginant, Lietuvos ūkių rodiklio reikšmės yra labai panašios.

Nagrinėjant Ukmergės r. respondentinių ūkių bendrosios produkcijos sandarą matyti, kad didžiausią apimtį žemės ūkio veikloje sudarė augalininkystės pajamos, net 66,23 procentus. Kur kas mažesnės buvo gyvulininkystės pajamos – tik 26,68 %, pajamos iš perdirbimo ir miškininkystės – 7,09 %.

Paskutiniu metu rajone pastebimas gyvulininkystės ūkių mažėjimas, kurį lėmė sumažintos pieno ir mėsos supirkimo kainos. Pajamos iš žemės ūkio paslaugų, perdirbimo ir miškininkystės rajono ūkiuose yra tik papildomos ūkio pajamos, todėl jų sumos nežymios.