Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Utenos rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

LŽŪKT informacija
2012-10-10

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (toliau – ŪADT) – tai vieninga visų Europos Sąjungos valstybių ūkių duomenų sistema, kurios informacija naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Į ŪADT tinklą Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų duomenis surenka ir pateikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai, duomenis apibendrina Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistai. Kokia Utenos rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė?

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra Europos komisija, kitos institucijos, nagrinėjančios žemės ūkio produkcijos rinkas, kaimo plėtros problemas. ŪADT duomenimis naudojasi valstybinės ir nevalstybinės institucijos, mokslo ir mokslo tyrimo įstaigos, profesinės sąjungos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojus.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kasmet išleidžia leidinį „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“, kuris skiriamas Lietuvos ūkininkams, bendrovių specialistams, politikams, mokslo ir mokymo įstaigų specialistams bei visiems, besidomintiems žemės ūkio veikla.

Situacija Utenos rajone

Utenos rajono biuro darbuotojai 2012 m. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui pateikė 25 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Rajone visos žemės yra mažiau palankios ūkininkauti, todėl vyrauja mišrūs ūkiai. Iš analizuotų 25 ūkių tik 4 ūkininkai verčiasi augalininkyste, 13 – pienine gyvulininkyste, 8 – mėsine galvijininkyste.

Iš surinktų ūkių duomenų matyti, kad pagal žemės plotą Utenos rajone vyrauja didesni nei vidutiniai ūkiai. Analizuojamų ūkių dydis – nuo 11,73 ha iki 527,97 ha. Lietuvoje 2010 m. vidutinis ūkio dydis buvo 42,29 hektaro.

Utenos rajono ūkių dydis 2011 m., ha

Dauguma ūkių augina gyvulius, todėl juose didžiausi žemės plotai skiriami pievoms ir ganykloms. Žieminiai ir vasariniai javai daugiausia auginami pašarui ir sudaro 2,3 proc. nuo bendro apklaustųjų ūkių ploto. Cukrinių runkelių respondentiniai ūkiai visai neaugina, lauko daržoves augina 1 ūkis, grikius – 2, rapsus – 3 ūkiai.

Utenos rajono ūkių augalų derlingumas 2011 m., t/ ha

Analizuojamuose ūkiuose vidutinis augalų derlingumas 2011 m. buvo: kviečių – 2,59 t/ha, rugių – 1,36 t/ha, miežių – 2,74 t/ha, avižų – 2,38 t/ha, kvietrugių – 2,37 t/ha. Augalų derlingumas ūkiuose buvo mažesnis nei vidutiniškas Lietuvoje 2010 metais. Žiemkenčių mažesnį derlingumą sąlygojo nepalankios žiemojimo sąlygos. Grūdinių augalų derlių trukdė nuimti lietūs, dėl neįvažiuojamų dirvų dalis pasėlių liko nenuimti.

Respondentiniuose pienininkystės ūkiuose vidutinis karvių skaičius 2011 m. buvo 38, 2010 m. – 45, 2009 m. – 36. Lyginant pastarųjų trejų metų duomenis, karvių skaičius 2011 m. sumažėjo.

Utenos rajono ūkių primilžis iš karvės 2011–2010 m.

Vidutinis pieno primilžis iš karvės 2011 m. Utenos rajone buvo 4710 kg. Primilžis svyruoja nuo 7615 kg iki 2363 kg iš karvės. Mažus primilžius gauna ūkininkai, kurie ūkininkauja natūrinėmis sąlygomis: laiko kelias karves, gyvulių priežiūros darbus atlieka nemechanizuotai, neturi technikos pašarams gaminti, neperka koncentruotų pašarų ir t. t.

Vidutinis primilžis iš karvės, lyginant su 2010 m., 2011 m. sumažėjo 464 kg ir 130 kg, palyginti su 2009 metais.

Vidutinis gamybinis komercinis pelnas 2011 m. Utenos rajono ūkiuose buvo 38148 Lt. Net 44 proc. respondentinių ūkių patyrė nuostolių. Dauguma ūkininkų dalyvavo paramos „Investicijos į žemės ūkį“ programoje, įsigijo daug technikos, kurios nusidėvėjimas turėjo įtakos galutiniams ūkio rezultatams. Ūkiai, kurie verčiasi mėsine galvijininkyste, patyrė nuostolių, kuriems neturėjo įtakos ilgalaikio turto nusidėvėjimas.