Birželio 21 d., penktadienis | 24

Valstybinė darbo inspekcija ar Darbo ginčų komisija? Kada ir į ką kreiptis?

Valstybinė darbo inspekcija
2022-05-03

© LŽŪKT nuotr.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) ar Darbo ginčų komisija (DGK) ir koks VDI ir DGK santykis?

Dažnai viešumoje daroma klaida DGK veiklą tiesiogiai priskiriant VDI. Iš tiesų, DGK yra ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus tarp darbuotojo ir darbdavio bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės tarp darbuotojų atstovų (pvz., profesinės sąjungos, darbo tarybos) ir darbdavio (ar darbdavių organizacijų). Tuo tarpu VDI yra kontrolės ir įstatymų priežiūros valstybinė institucija, atliekanti funkcijas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kokiu principu sudaroma DGK?

DGK sudaroma trišaliu principu, joje dalyvauja darbdavių, darbuotojų organizacijų atstovai, o vadovauja VDI vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus skiriamas DGK pirmininkas. Darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovai DGK dalyvauja rotacijos būdu. Visų komisijos narių balsai – lygiateisiai, t. y. nė vienas jų neturi lemiamo balso.
DGK veikia nuolat prie VDI teritorinių skyrių (Lietuvoje veikia 22 darbo ginčų komisijos: 7 – Vilniuje, 5 – Kaune, 3 – Klaipėdoje, 2 – Šiauliuose, 2 – Panevėžyje, 2 – Alytuje ir 1 Telšiuose).

Dėl ko kreipiamasi ir kaip veikia DGK?

Individualus darbo ginčas – tai darbuotojo ir darbdavio nesutarimas, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Pavyzdžiui, ginčai gali kilti dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, nesuteiktų atostogų ir pan. DGK taip pat nagrinėja ginčus dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, nušalinimo nuo darbo teisėtumo nustatymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Į DGK gali kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, tiek darbuotojų atstovai ar darbdavių organizacijos, jei jų teisės pažeidžiamos.

Kaip kreiptis į DGK?

Darbo santykių dalyvis, kuris mano, kad kitas darbo teisės subjektas pažeidė jo teises dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, į DGK su prašymu turi kreiptis per 3 mėnesių terminą, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais,– per 1 mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.
Jeigu prašymo pateikimo terminas praleistas, jis gali būti atnaujintas DGK sprendimu. Tokiu atveju teikiamame prašyme turi būti nurodytos termino praleidimo priežastys. Šias priežastis pripažinusi svarbiomis, DGK gali atnaujinti praleistą prašymo pateikimo terminą.

Prašyme turi būti nurodoma:
- ginčą inicijuojančios šalies (ieškovo) vardas, pavardė, gyvenamasis adresas;
- kitos šalies (atsakovo) pavadinimas, buveinės adresas;
- pateikiamas suformuluotas reikalavimas;
- aplinkybės ir įrodymai, kuriais grindžiamas reikalavimas (pvz. teikiant prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio turite nurodyti iki kada turėjo būti su Jumis atsiskaityta ir kokia turėjo būti išmokėta suma ir pan.);
- pridedamų dokumentų sąrašas (gali būti pridedama darbo sutartis, banko išrašų kopijos ir kt. dokumentai pagrindžiantys Jūsų reikalavimo teisę).

Prašymą DGK rekomenduojame rašyti valstybine lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

DGK prašymo formą galite rasti čia: http://www.vdi.lt/Forms/Formos.aspx, formos numeris Nr. 19.

Prašymą galima pateikti el. paštu [email protected] pasirašant el. kvalifikuotu paštu arba užpildytą prašymo formą atsiųsti registruotu laišku su originaliu parašu, taip pat atvykstant į artimiausią VDI teritorinį skyrių.

DGK privalo darbo ginčą išspręsti per 1 mėnesį nuo prašymo priėmimo. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui. Darbo ginčo šaliai nesutinkant su DGK sprendimu, taip pat DGK priėmus sprendimą atsisakyti atnaujinti praleistą terminą kreiptis į DGK su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės, darbo ginčo šalis per 1 mėnesį nuo DGK sprendimo priėmimo dienos turi teisę pareikšti ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme.

Pabrėžtina, jog VDI negali kištis į DGK veiklą, vienaip ar kitaip daryti įtaką jų sprendimams ar būti už juos atsakinga.

Kokios VDI kompetencijos?

VDI kompetencijai priskiriama nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevencija ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolė įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo.

Kada kreiptis į VDI?

Į VDI gali kreiptis darbuotojai, darbuotojų organizacijos ar kiti asmenys, jei nori informuoti apie vykstančius arba nuspėjamus darbo teisės pažeidimus. Pvz., kai darbdavys nesilaiko darbo teisės normose nurodytų darbo ir poilsio reikalavimų, darbus organizuoja nesaugiai, psichologinio smurto atveju ar kt., gali būti kreipiamasi su rašytiniu skundu (prašymu) į VDI teritorinį skyrių dėl situacijos identifikavimo ir poveikio priemonių darbdavio atžvilgiu pritaikymo.

Kaip kreiptis į VDI?

Skunde (prašyme) turi būti nurodyta
- skundžiamo darbdavio pavadinimas, tikslus adresas, kontaktiniai duomenys;
- skundą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys;
- galimi darbo įstatymų pažeidimai.

Skundą (prašymą) galima atsiųsti registruotu paštu, el. paštu arba užpildyti bet kuriame VDI teritoriniame skyriuje.
Pažymėtina, kad į VDI su skundu besikreipiančių asmenų konfidencialumas saugomas įstatymu (asmens tapatybė jo prašymu gali būti neatskleidžiama), tačiau inspektavimas dėl galimų darbo įstatymų pažeidimų fakto vykdomas tik pagal rašytinus skundus.

Skundo formą galite rasti čia: http://www.vdi.lt/PdfUploads/Skundo_forma.pdf

Skundą (prašymą) rekomenduojame rašyti valstybine lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

KONSULTUOTIS su VDI specialistais darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu (8 5) 213 9772, pateikiant klausimus el. paštu [email protected], parašius asmeninę žinutę VDI Facebook paskyroje, mobiliojoje programėlėje „Žinok teises“.