Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Sumanumo ir patirties dėka bendrovė yra tarp pirmaujančiųjų

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2018-03-05

Žemės ūkio bendrovė „Draugystė“ buvo įkurta 1992 m. Žilpamūšio kaime, Pasvalio rajone, ant vaizdingo Mūšos upės kranto. Bendrovės centras yra 1 km nuo pagrindinės magistralės VIA BALTICA, šis privalumas užtikrina puikų susisiekimą su išorės įmonėmis.

Web-kortele

Web-direktoriusŽŪB „Draugystė“ – mišrus ūkis. Pagrindinės gamybos šakos yra gyvulininkystė (pienininkystė, veislinė galvijininkystė, mėsinių galvijų auginimas) ir augalininkystė (sėjami grūdiniai žemės ūkio augalai, rapsai, kukurūzai ir daugiametės žolės pašarui).

Bendrovė, siekdama gauti didesnį primilžį ir gaminti tik geros kokybės pieną, 1998 m. rekonstravo melžiamų karvių kompleksą pagal švedų kompanijos „De Laval“ projektą. Įsigijus ir sumontavus įrenginius, iš esmės pasikeitė karvių melžimo technologija, pagerėjo gamybiniai rodikliai. Paskutiniais metais vidutinis primilžis iš karvės per metus – 9000 kg ir daugiau (pieno riebalai – 4,70, baltymai – 3,62).

Mėsiniai galvijai bandą papildė 2004 metais. Bendrovė nusipirko 68 šarole veislės veršingas telyčias ir 3 bulius. Dabar bandą sudaro 208 mėsiniai galvijai, iš jų 73 karvės žindenės. ŽŪB „Draugystė“ 2009 m. patvirtinta grynaveislių mėsinių galvijų „A“ grupės veislynu, todėl nemažai šių galvijų parduodama veislei. Nuo 2007 m. bendrovėje nebeauginamos kiaulės, nes ši gamybos šaka tapo nepelninga.

Web-administr

Iš viso bendrovėje laikoma apie 1160 galvijų, iš kurių 485 melžiamos karvės. Įgyvendinus gyvulių sveikatingumo programą, pagal naujus veterinarinius reikalavimus ir rekonstravus tvartus, gyvuliai laikomi palaidi.

Augalininkystės srityje per pastaruosius 10 m. vyko daug permainų. Įsigijus naujos vakarietiškos technikos, 2008 m. pradėtas taikyti beariminis žemės dirbimas. Šiuo metu bendrovė dirba apie 1908 ha žemės (205 ha nuosavos, 1686 ha nuomojamos iš fizinių asmenų, 17 ha nuomojama iš valstybės). Vienam darbuotojui tenka apie 25,44 hektaro. Vidutinis grūdinių žemės ūkio augalų derlingumas – 7–9 t/ha, žieminių rapsų – 4–5 t/ha, o vasarinių – 3–4,5 t/ha.

Web-galvijaiBendrovė visą pagamintą produkciją realizuoja Lietuvoje. Užmegzta ilgalaikė ir patikima partnerystė su pieno supirkėjais UAB „Marijampolės pieno konservai“, mėsos – UAB „Utenos mėsa“, grūdų – AB „Linas Agro“, rapsų – UAB „Pasvalio agrochemija“ ir kt. Nemažas iššūkis bendrovei buvo nepastovi, vis krentanti pieno kaina, ypač 2015 m., iš didelių finansinių bėdų jai padėjo išsivaduoti tik ES parama pieno gamintojams.

Bendrovė priklauso Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai, Lietuvos žalųjų galvijų augintojų asociacijai ir žemės ūkio kooperatyvui „Lietuviškas pienas“.

ŽŪB „Draugystė“ plėtojama ir gyvulininkystė, ir augalininkystė, todėl sumažinama veiklos rizika, gaunamas didesnis ekonominis efektas.

Per paskutinius 15 m. atliktos stambios investicijos pagal SAPARD, KPP ir BPD programas. Įgyvendinti 6 verslo projektai – įsigijus technikos ir įrangos, išplėsti bendrovės gamybos pajėgumai, racionalizuoti technologiniai procesai, pagerėjo gyvulių laikymo sąlygos ir mikroklimatas. Pastatyta grūdų džiovykla, 3 grūdų sandėliavimo bokštai (kiekvienas po 1500 m3), sudarytos galimybės 11000 t grūdų derlių sandėliuoti bendrovėje, kartu stebėti pokyčius grūdų rinkoje ir derėtis su pirkėjais dėl aukštesnės kainos ir palankesnių atsiskaitymo sąlygų. Skystą mėšlą bei kitas nuotekas 7 mėn. galima kaupti ir laikyti 4 naujuose po 3000 m3 talpos skysto mėšlo kaupimo rezervuaruose. Buvo išspręstos aplinkosaugos problemos, dabar mėšlas tvarkomas pagal ES standartus ir reikalavimus.

Web-meslo-rezervuarasPer 2016 m. baigtas įgyvendinti jau 7 verslo planas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą. Didžioji dalis investicijų skirtos gyvulininkystės efektyvumui didinti, savikainai mažinti, gyvulių gerovės sąlygoms gerinti, inovatyviems šėrimo procesams valdyti. Įsigydama šėrimo valdymo sistemą, bendrovė įdiegė kompiuterizuotą gyvulių šėrimą. Ultragarsiniu skeneriu diagnozuojamas ankstyvas karvių veršingumas leidžia išvengti nuostolių dėl sutrikusios reprodukcijos, taip pat padeda nustatyti kai kurias vidaus organų ligas. Sumontuoti šepečiai gyvulių masažui, ant grindų pakloti guminiai kilimėliai užtikrina karvių komfortą, o kartu didina produktyvumo rodiklius.

Per minėtą 15 m. laikotarpį, įdiegus naujas technologijas, pasikeitė ir dirbančiųjų skaičius. Bendrovėje 2002 m. dirbo 105, dabar – tik 75 darbuotojai (24 moterys ir 51 vyras). Iš jų 13 specialistų, turinčių didelės darbo patirties, nuolat besitobulinančių įvairiuose mokymuose, kursuose. Visų bendrovės darbuotojų amžius vidurkis – 48 metai.

Web-prie-trakt

Direktorius Juozas Jarašūnas bendrovėje dirba nuo jos susikūrimo, prieš tai, nuo 1978 m., vadovavo to paties pavadinimo kolūkiui. Mokslinio agronomo išsilavinimą turinčio vadovo sumanumo ir didžiulės patirties dėka, bendrovė pagal pasiektus gamybinius rodiklius viršija šalies vidurkį ir yra pirmaujančių gretose. Direktorius 2008 m. tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ kaimo vadybininko nominacijos laureatu. Per 4 jo vadovavimo dešimtmečius ūkis visus gamybinius metus užbaigdavo pelningai, tai sudarė puikias galimybes nuolatiniam darbo užmokesčio augimui.

Bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su vietos Žilpamūšio krašto bendruomene, suteikia įvairiapusę pagalbą, kasmet remia ir kitas paramos gavėjo statusą turinčias organizacijas.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“