Birželio 21 d., penktadienis | 24

Susipažinkite su valdymo reikalavimų pakeitimais

2024-04-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas. Še pakeitimai yra taikomi 2024 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Apraše pakeistas 2 valdymo reikalavimas „Vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio veiklos“. Tirštasis mėšlas draudžiamuoju laikotarpiu gali būti laikomas tik laikinose lauko rietuvėse pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Draudžiama tręšiamaisiais produktais tręšti dirvą šaltuoju metų laikotarpiu, nustatytu Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše.

Skystąjį mėšlą ir srutas draudžiama skleisti arčiau kaip 3 m iki melioracijos griovių viršutinių briaunų (anksčiau buvo 2 m).

Žemės ūkio veiklos subjektai, tręšiantys ir skleidžiantys mėšlą ar srutas, turi pateikti duomenis apie jų panaudojimą žemės ūkio valdojeMėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytais terminais. Tręšiantys ir skleidžiantys mėšlą ar srutas 10 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus duomenis apie žemės ūkio valdoje panaudotą mėšlą ar srutas turi suvesti į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS). Tręšiantys ar skleidžiantys mėšlą bei srutas iki 10 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus duomenis gali pateikti pasirinktinai – PPIS arba pildydami mėšlo ir srutų naudojimo žurnalą.

Žemės ūkio veiklos subjektai, naudojantys mineralines (neorganines) arba organines trąšas, išskyrus neorganines antrinių augalų maisto medžiagų (kalcio, magnio, natrio, sieros) bei mikroelementines trąšas, 10 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus turi įvesti duomenis įPPISapie einamaisiais metais žemės ūkio valdoje panaudotas mineralines (neorganines) ir organines trąšas (išskyrus neorganines antrinių augalų maisto medžiagų (kalcio, magnio, natrio, sieros) bei mikroelementines trąšas. Duomenų pateikimo terminai nurodyti Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų apraše.

Pakeistas ir 3 valdymo reikalavimas „Laukinių paukščių apsauga“. Žemės ūkio veiklos subjekto valdos plote, kuris patenka įPPISesantį paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, turi būti laikomasi konkrečiam plotui nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, kurie gali apimti šiuos draudimus:

  • suarti ar persėti pievas;
  • pievas keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis (leidžiamas jas persėti žoliniais augalais, klasifikatoriaus III grupės „Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje“ augalais, azotą kaupiančių augalų mišiniais, žolinių augalų mišiniais, kuriuose baltyminės žolės yra vyraujančios deklaruojant III grupės kodus arba VI grupėje „Daugiametės ganyklos arba pievos, daugiametės žolės (eraičinai, miglės, motiejukai, svidrės, smilgos, pašiaušėliai, avižuolės, šunažolės, visgės, erainčinsvidrės, dryžučiai, dirsuolės, ir kt.) 5 metų ir daugiau“ deklaruojant kodu DGP);
  • sausinti pievas (įrengti naujas sausinimo sistemas).

Jei plotai, patenkantys į paukščiams svarbių teritorijų sluoksnį, buvo suarti ar apsėti pasėliais, o juose tokia ūkinė veikla yra draudžiama, žemės ūkio veiklos subjektai toje pačioje vietoje turi atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

NMA informacija