Birželio 22 d., šeštadienis | 24

Jei pelkių, šaltinynų, natūralių pievų ar ganyklų erdviniai duomenys neatitinka realios padėties

2023-08-30

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba jau teikė informaciją, kad siekiant išsaugoti natūralias pievas ir ganyklas bei pelkes ir šaltinynus, rengiami minėtų ekosistemų, kurioms bus taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos, žemėlapiai. Jeigu erdviniai duomenys neatitinka realios padėties vietovėje ar kitais atvejais, prašymus keisti žemėlapius reiktų teikti nustatyta tvarka.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kaip numatyta Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos apraše , patvirtintų natūralių pievų ir ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų žemėlapių (toliau – Žemėlapiai) duomenys keičiami gavus fizinių, juridinių asmenų prašymus, kuriuos įvertinusi Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) nustato, kad pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų erdviniai duomenys neatitinka realios padėties vietovėje daugiau kaip 2,5 m, arba VSTT iniciatyva, kai Apraše nurodyti skaitmeniniai duomenų šaltiniai pasipildo naujais duomenimis, dėl kurių keičiasi pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų erdviniai duomenys.

Vadovaujantis Aprašu, fiziniai, juridiniai asmenys prašymus dėl patvirtintų Žemėlapių keitimo teikia raštu arba elektroniniu formatu VSTT ([email protected] ). Prašymai nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Su prašymu keisti pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius turi būti pateikta planinė medžiaga apie pelkių ir šaltinynų teritoriją ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų ribas (situacijos brėžinys su vietovėje kartografuotomis faktinėmis žemės naudmenomis ir jų plotais).

Kai nuotoliniu būdu dėl erdvinių duomenų tikslumo trūkumo negalima įvertinti pelkės ir šaltinyno ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų ploto (2,5 m tikslumu), pelkės ir šaltinyno ir (ar) natūralios pievos ar ganyklos buvimo ar išnykimo fakto, VSTT gali patikrinti duomenis vietovėje. Tokiais atvejais patikra turi būti atlikta per 2 mėnesius nuo informacijos apie tokį VSTT priimtą sprendimą pateikimo dienos prašymą pateikusiam asmeniui. Šis terminas gali būti pratęstas, jei patikros vietovėje negalima atlikti dėl netinkamų gamtinių sąlygų (patikra atliekama augalijos vegetacijos periodu) ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Apie patikros termino pratęsimą ir planuojamą patikros datą informuojamas pareiškėjas. Patikrinus duomenis vietovėje, priimamas sprendimas, ar reikia keisti pelkių ir šaltinynų ir (ar) natūralių pievų ir ganyklų žemėlapius ir per 5 darbo dienas informuojamas pareiškėjas.

Akivaizdu, kad susidarys situacijų, kai žemės sklype galioja anksčiau dėl natūralių pievų ir ganyklų ir/arba pelkių ir šaltinynų nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga (SŽNS), tačiau sklype neišskirta teritorijų, įtrauktų į patvirtintus naujuosius natūralių pievų ir ganyklų ir/arba pelkių ir šaltinynų žemėlapius. Tokiu atveju atitinkamos Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės žymos apie teritorijas, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, galios iki 2024 m. gruodžio 31 d., kai šios žymos bus perkeltos į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės archyvą.

Vis dėlto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarime Nr. 1190 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ yra numatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. žyma apie žemės sklypui taikytinas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, gali būti panaikinta suinteresuoto asmens prašymu.

Kartu su prašymu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas asmens, suinteresuoto ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu (šiuo atveju – VSTT), išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad minėtos teritorijos žemės sklypui netaikomos.

Paprasčiau tariant, asmuo, suinteresuotas, kad jam priklausančiame arba valdomame sklype iki 2024 m. gruodžio 31 d. būtų panaikinta galiojanti SŽNS tais atvejais, kai sklype nėra įregistruota teritorijų, patenkančių į patvirtintus natūralių pievų, ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų žemėlapius, turi pateikti VSTT atitinkamą prašymą.

Prašymą išnagrinėjusi per Viešojo administravimo įstatyme numatytą terminą išnagrinėjusi ir nustačiusi, kad sklype nėra natūralių pievų ir ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų teritorijų, VSTT išduoda pareiškėjui atitinkamą pažymą, kuria remdamasis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas galės patenkinti prašymą panaikinti atitinkamą žymą Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba