Lapkričio 29 d., trečiadienis | 23

Parama smulkiuosius ūkio subjektus skatina bendradarbiauti

LŽŪKT informacija
2022-08-18

© LŽŪKT nuotr.
Daugiau kaip 5 mln. eurų – tiek skirta ketinantiems bendradarbiauti smulkiesiems ūkininkams, miško valdytojams, kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms įmonėms ir fiziniams asmenims. Paraiškas galima teikti jau nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

Paraiškos renkamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 5 344 260 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai ir (arba) partneriai turi būti veikiantys kaimo vietovėje. Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:

 • smulkieji ūkiai;
 • smulkieji miško valdytojai;
 • labai mažos įmonės;
 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais).

Plačiau apie reikalavimus pareiškėjams ir partneriams įgyvendinimo taisyklėse. O jei reikia pagalbos, visuose šalies rajonuose dirbantys Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertins kylančias rizikas, užpildys paraišką ir sukomplektuos dokumentų bylą.

Remiama veikla

Parama pagal priemonę skiriama organizuoti smulkių ūkio subjektų – kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkininkų, smulkiųjų miško valdytojų, labai mažų įmonių bei fizinių asmenų – bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Paramos dydis ir intensyvumas

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur be PVM. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos – 100 proc.;
 • verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc.;
 • kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – 70 proc. Ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje išlaidos, realiai suplanuotos ir pagrįstos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, taip pat bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Investicijos, kurioms skirta parama, turi būti sumontuotos ir parengtos projekte numatytai veiklai vykdyti / veikiančios iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Tinkamų išlaidų kategorijos:

 • einamosios bendradarbiavimo išlaidos, t. y. susitikimų organizavimo (patalpų nuomos, kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimo), kurios gali sudaryti iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas;
 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
 • naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
 • nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms;
 • kitos (ūkio) paskirties pastatų naujos statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos;
 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais techniką;
 • dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;
 • bendrosios išlaidos finansuojamos iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne daugiau kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti iki 3 000 Eur.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Atrankos balai suteikiami pagal šiuos kriterijus:

 • Projekto dalyvių skaičių:

- 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;

- nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

Vertinama pagal paraiškoje nurodytą pareiškėjo ir partnerių skaičių.

 • Projekte dalyvaujančių smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte (VED), vidurkį:

- VED nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;

- VED nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų.

 • Smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkį:

- nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

- nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų.

 • Labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkį:

- daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;

- nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

 • Bent vieno iš sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo) pajamas: kai įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai.

Vertinama pagal paraiškoje nurodytą pareiškėją ir kiekvieno partnerio pajamas iš projekte nurodyto vieno bendro sektoriaus.

 • Pagal projekto susietumą su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla – suteikiama 10 balų.
 • Pagal numatomo įgyvendinti projekto apimtis, kai:

- kiekvieno smulkiojo ūkio VED padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

- kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

- kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

- kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.

Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų tuo atveju, kai kiekvienas iš projekto dalyvių pasiekia nurodytus rodiklius iki projekto įgyvendinimo pabaigos ir išlaiko juos visą kontrolės laikotarpį.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paraiškos pagal veiklos sritį ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti tik elektroniniu būdu, t. y. kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu [email protected], arba naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema adresu www.zumis.lt, pasirenkant meniu punktą „Pranešimai“.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Tinklalaidė. Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai

Parengta pagal NMA, LŽŪKT informaciją