Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Parama smulkiuosius ūkio subjektus vėl skatina bendradarbiauti

2023-09-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai vėl galės teikti paraiškas dėl tarpusavio bendradarbiavimo. Ką svarbu žinoti? Išsamūs atsakymai aptarus jūsų ūkio situaciją – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Kreipkitės.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad antram šiais metais paraiškų teikimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ skirta beveik 5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Remiama bendradarbiavimo veikla

Parama pagal KPP priemonę skiriama remti smulkiųjų ūkio subjektų – fizinių asmenų, smulkiųjų ūkių savininkų, smulkiųjų miško valdytojų bei labai mažų įmonių – tarpusavio bendradarbiavimą, kai vykdomos tos pačios veiklos, t. y. pareiškėjas ir jo partneriai, kartu teikiantys paraišką, turi užsiimti ta pačia ekonomine veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiama ekonomine veikla, pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai paraišką gali teikti su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais. Pareiškėjas kartu su partneriais turi numatyti vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, organizuoti bendrus darbo procesus, dalintis įrenginiais ir ištekliais.

Reikalavimai pareiškėjui

Pareiškėjai bei projekto partneriai turi veikti kaimo vietovėje.

Smulkiųjų ūkių žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur.

Smulkiųjų miško valdytojų miško valda turi būti ne didesnė kaip 20 ha.

Labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžių.

Fiziniai asmenys privalo būti kaimo gyventojai, vykdyti individualią veiklą ne trumpiau nei vienus metus ir iš veiklos gauti pajamų, kurios ataskaitiniais metais (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo ir (arba) partnerio veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį).

Pareiškėjai turi atitikti ir kitas priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus gauti paramą. O jei reikia pagalbos, visuose šalies rajonuose dirbantys Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertins kylančias rizikas, užpildys paraišką ir sukomplektuos dokumentų bylą.

Paramos dydis ir intensyvumas

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur be PVM.

Skiriamos paramos intensyvumas yra nuo 60 iki 100 proc., priklausomai nuo tinkamų finansuoti išlaidų:

 • projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos finansuojamos 100 proc.;
 • verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., tačiau, kai verslo planas įgyvendinamas bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose, finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų išlaidų. Ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) turi sudaryti ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų.

Pažymėtina, jog didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur.

Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai

Projektai bus vertinami pagal šiuos atrankos kriterijus, kuriuos atitikus bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius.

1. Projekto dalyvių skaičius:

 • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

2. Projekte dalyvaujančių smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte (VED), vidurkis:

 • VED nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
 • VED nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų.

3. Smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

 • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų.

4. Labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

 • daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

5. Bent vieno iš sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo) pajamos:

 • kai įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiami 25 balai.

6. Projektas susietas su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla – suteikiama 10 balų.

7. Numatomo įgyvendinti projekto apimtis:

 • kiekvieno smulkiojo ūkio VED padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas nesurinks privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška bus atmesta. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Tinklalaidė. Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai (straipsnis)

Pagal LŽŪKT, NMA informaciją