Birželio 21 d., penktadienis | 24

Siekiantiems ES paramos trumposioms maisto tiekimo grandinėms

2023-05-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Birželio 1 – liepos 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) antrą kartą šiais metais bus renkamos paraiškos dėl paramos kurti ir vystyti trumpąsias tiekimo grandines. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 4,87 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kam skirta parama

Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ skirta vystyti ūkio subjektų – fizinių ir privačių bei viešųjų juridinių asmenų – tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Dėl paramos besikreipiantys fiziniai asmenys bei privatūs juridiniai asmenys turi užsiimti žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, taip pat – tik privatūs juridiniai asmenys – žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba). Šie ūkio subjektai gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, taip pat gali būti projekto dalyviais, bet tik kaip partneriai ir tarpininkai.

Pareiškėjai – fiziniai asmenys, privalo būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, privatūs ir viešieji juridiniai asmenys – atitikti mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Partnerystė įgyvendinant projektą

Pagal priemonę paraiškos gali būti teikiamos tik kartu su partneriais – projekto grandinės dalyviais, kurie kartu įgyvendina ir (ar) finansuoja projektą, pagal pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį. Sutartis turi būti pasirašyta prieš pateikiant paraišką.

Projekte privalo dalyvauti mažiausiai du ūkio subjektai. Tarpininkas, trumpoje tiekimo grandinėje dalyvaujantis tarp gamintojo ir galutinio vartotojo, projekte gali būti tik vienas arba gali jo nebūti.

Jungtinės veiklos sutartis negali būti nutraukta, o partneriai negali būti keičiami visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį, išskyrus atvejus, nurodytus jungtinės veiklos sutartyje. Taip pat partnerių keitimas galimas keičiant jungtinės veiklos sutartį ir tik tais atvejais, kai atsiranda nenumatytos aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė nepasiekti projekte numatytų tikslų ir rezultatų bei neįgyvendinti projekto. Jungtinės veiklos sutartį galima keisti tik gavus NMA pritarimą. Partnerio pakeitimas projekte turi būti įvykdytas per 3 mėnesius nuo fakto, kai partneris pranešė apie pasitraukimą iš projekto.

Svarbus reikalavimas pareiškėjams ir partneriams – jie turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei įgyvendinant projektą planuojama statyti logistikos centrą – vienas iš reikalavimų pareiškėjui – jo nepertraukiama veikla turi būti vykdyta ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, o jei tai kooperatyvas, jis turi būti pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba jis turi realizuoti žemės ūkio ir maisto produkciją ne mažiau kaip 10-yje produkcijos realizavimo vietų

Kokia galima parama?

Paramos suma projektui nustatoma atsižvelgiant į projekto dalyvių skaičių (ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvus), į vykdomą veiklą ir planuojamas įsigyti investicijas.

Vienam trumpųjų grandinių kūrimo ir vystymo projektui gali būti skirta iki 150 tūkst. Eur be PVM.

Jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms, ir tai sudaro ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, projektui didžiausia galima parama gali siekti 250 000 Eur be PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 85 000 Eur be PVM).

Jei projekte planuojama kurti ar naudoti regioninio lygmens logistikos centrus, paramos suma vienam projektui įgyvendinti gali siekti:

 • 700 000 Eurbe PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 200 000 Eur suma be PVM) – kai naudojama esamos logistikos infrastruktūra ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu;
 • 1 500 000 Eurbe PVM (vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 500 000 Eur suma be PVM) – kai vykdoma statinio (-ių) statyba, statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) kapitalinis remontas.

Labai svarbu, kad investicijos regioninio lygmens logistikos centro kūrimui ir (arba) naudojimui sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Paramos intensyvumas gali siekti 60 proc., kai įsigyjamos verslo plane numatytos išlaidos, arba 100 proc., kai įsigyjamos bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, išskyrus einamąsias bendradarbiavimo išlaidas), einamosios bendradarbiavimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas), einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos ir skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidos, sudarančios ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, iš jų ne daugiau kaip 50 proc. gali būti skirta pardavimų skatinimo reklamos išlaidoms kompensuoti.

Atrankos kriterijai

Pagal KPP veiklos sritį pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiamas atitinkamas balų skaičius ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai):

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų

2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.

3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

4. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų:

 • 1 prekybos vieta – 4 balai;
 • 2 prekybos vietos – 8 balai;
 • 3 prekybos vietos – 12 balų;
 • 4 prekybos vietos – 16 balų;
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų:

 • 3 produktus – 5 balai;
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Tam, kad paraiška būtų toliau vertinama, privaloma surinkti 30 balų. Nesurinkus šio balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Projekto įgyvendinimo trukmė

Suplanuotą projektą būtina pradėti įgyvendinti (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą):

 • per 3 mėn. nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas;
 • per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, jei numatytas kompensavimo be avanso mokėjimo arba sąskaitų apmokėjimo būdas.

Projektas privalo būti gyvendintas iki 2025 m. birželio 30 d.

Turite klausimų?

Apsvarstykite savo galimybes. Jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, norite įvertinti ūkio galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti, kviečiame užsukti į jums artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Kad ES parama būtų nauda ūkiui, o ne kamuojantys įsipareigojimai (tinklalaidė)

Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama (tinklalaidė)

Devynis kartus pamatuok, o dešimtą – kirpk, arba kodėl norėdamas paramos turi būti akylas (straipsnis)

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai (straipsnis)

NMA, agroakademija.lt informacija